Biuro Karier - Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

stanowisko ds. kadr

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków, ogłasza nabór na stanowisko ds. kadr. więcej ...

Dziś jest Piątek 18 Stycznia 2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY w Zespole Szkół

Praca 2018-01-10

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W KRAKOWIE
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

1 etat - zatrudnienie od 1 lutego 2018 r.

Zakres obowiązków

1. prowadzenie pełnej rachunkowości szkoły w tym rozliczeń podatku od towarów i usług VAT,
2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
3. dokonywanie wstępnej kontroli:
a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
4. prowadzenie gospodarki finansowej szkoły zgodnie z przepisami,
5. opracowywanie planów finansowych, sprawozdań finansowych oraz analiz,
6. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
7. dokonywanie kontroli wewnętrznej,
8. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydanych przez kierownika jednostki, dotyczących prowadzenia rachunkowości.

Wymagania

Wymagania niezbędne:

1. Spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2016 poz. 902 tj. z dnia 24.06.2016 r.),
2. Spełnienie wymagań określonych w art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2016, poz. 1870 z późn. zm.) w zakresie wykształcenia i stażu pracy tj.:
a) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
b) ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 6–letni staż pracy w księgowości.

Wymagania dodatkowe

1. doświadczenie zawodowe w jednostkach oświatowo-budżetowych,
2. znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej,
3. znajomość przepisów regulujących prowadzenie gospodarki finansowej administracji publicznej,
4. znajomość przepisów dotyczących zasad wykorzystania unijnych środków finansowych na realizację różnych programów,
5. umiejętność pracy w programach: Zintegrowany System Zarządzania Oświatą, System Informacji Oświatowej, SOVAT,
6. komunikatywność, dokładność, sumienność, rzetelność, terminowość,
7. umiejętność pracy w zespole.

Firma oferuje

1. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
2. wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1786 z późn.zm.) oraz regulaminem wynagradzania pracowników samorządowych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2.

Informacje dodatkowe

Wymagane dokumenty:
1. CV i list motywacyjny,
2. kwestionariusz osobowy,
3. dokument potwierdzający tożsamość,
4. dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, dodatkowe uprawnienia,
5. dokumenty potwierdzające odpowiedni staż pracy,
6. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz.922 t.j.).

Kontakt

Oferty wraz z kserokopiami wymaganych dokumentów należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „NABÓR –GŁÓWNA KSIĘGOWA” osobiście w sekretariacie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 Krakowie, os. Szkolne 18 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30 w terminie do dnia 15 stycznia 2018 roku,

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie BIP Urzędu Miasta Krakowa, na stronie BIP ZSZ Nr 2 oraz na tablicy informacyjnej w ZSZ Nr 2.

Numer w rejestrze podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia - 3251