Biuro Karier - Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Referent ds. asystencko-organizacyjnych

ROPS w Krakowie poszukuje referenta ds. asystencko-organizacyjnych w wymiarze 1,0 etatu. Zatrudnienie od 1 lipca 2019 r. (w okresie maj-czerwiec... więcej ...

Dziś jest Sobota 23 Maja 9654

Stanowisko ds. kontroli

Praca 2018-05-21

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków, ogłasza nabór na stanowisko ds. kontroli

Firma

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Zakres obowiązków

1) Wykonywanie kontroli projektów w miejscu realizacji projektów:
• przeprowadzanie kontroli na miejscu realizacji projektu lub w oparciu o dokumentację;
• prowadzenie dokumentacji kontrolnej (akt sprawy);
• należyte zabezpieczanie dokumentacji kontrolnej;
• opracowywanie pisemnych protokołów z przeprowadzonych kontroli, bądź sprawozdań z kontroli; a także syntetycznych sprawozdań lub informacji z ustaleń kontroli;
• analiza wykonania zaleceń pokontrolnych.
2) Udział w doskonaleniu procedur i metodyk kontroli.
3) Praca związana z częstymi podróżami służbowymi.

Wymagania

1. Wymagania niezbędne:
a) spełnianie wymogów kwalifikacyjnych określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008 roku
o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 902.);
b) wykształcenie wyższe;
c) minimum 6 miesięcy doświadczenia zawodowego;
d) znajomość standardów oraz metodyki kontroli;
e) znajomość zasad funkcjonowania EFS, w tym przygotowywania wniosków o dofinansowanie z EFS, zarządzania projektami oraz zasad monitorowania, kontroli, ewaluacji projektów współfinansowanych z EFS;
f) wiedza dotycząca rozliczeń finansowych oraz zamówień publicznych;
g) wiedza nt. funkcjonowania administracji publicznej, w tym samorządu województwa;
h) umiejętność samodzielnego planowania i organizowania własnej pracy;
i) umiejętność analizowania, interpretacji informacji oraz przedstawiania wniosków;
j) umiejętność analizowania dokumentów finansowych;
k) umiejętność dobrej komunikacji pisemnej i ustnej;
l) umiejętność efektywnej pracy pod presją czasu;
m) umiejętność współpracy w zespole;
n) rzetelność, spostrzegawczość, samodzielność;
o) odporność na manipulację i wpływy;
p) uczciwość i lojalność.

2. Wymagania dodatkowe:
a) preferowane wykształcenie wyższe na kierunku: ekonomia, prawo;
b) mile widziane studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami, w tym współfinansowanymi ze środków EFS lub audytu / kontroli;
c) preferowane doświadczenie w pracy związanej z wdrażaniem, rozliczaniem lub kontrolą projektów współfinansowanych ze środków UE;
d) znajomość ustaw: o rachunkowości, o systemie ubezpieczeń społecznych, o Krajowym Rejestrze Sądowym, o swobodzie działalności gospodarczej, o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku;
e) znajomość zagadnień z zakresu pomocy publicznej;
f) mile widziana komunikatywna znajomość języka obcego– preferowany język angielski;
g) prawo jazdy kat. B;
h) dobrej obsługi MS Office, w tym bardzo dobrej obsługi programu Excel.

Firma oferuje

a) zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
b) elastyczny czas pracy;
c) możliwość dofinansowania udziału w szkoleniach i kształceniu pracowników;
d) przyjazną atmosferę w miejscu pracy, wsparcie współpracowników i przełożonego;
e) możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego;
f) komfortowe warunki pracy.

Informacje dodatkowe

• podpisany własnoręcznie list motywacyjny uwzględniający nazwę stanowiska, o jakie ubiega się kandydat i na które prowadzony jest nabór;
• podpisane własnoręcznie curriculum vitae (CV);
• podpisany własnoręcznie oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej
o zatrudnienie (zgodnie z załączonym wzorem);
• podpisane własnoręcznie oświadczenia (zgodnie z załączonym wzorem);
• kserokopia dyplomu poświadczającego wykształcenie;
• kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających pożądane w ogłoszeniu o naborze doświadczenie zawodowe, a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu – oświadczenie kandydata o zatrudnieniu wskazujące datę jego rozpoczęcia;
• kserokopia dokumentów (ukończone kursy, szkolenia, warsztaty i inne) potwierdzających posiadane umiejętności i kwalifikacje wymagane na stanowisku pracy;
• kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku Kandydatów niepełnosprawnych, chcących skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
• kserokopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej w przypadku obywateli, którzy mogą starać się o zatrudnienie w myśl art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych. Dokumenty przedkładane przez obywateli państw Unii Europejskiej lub innych państw winny być przetłumaczone na język polski.

Kontakt

Wyślij CV na adres email: aplikacje@wszib.edu.pl
W temacie: WSZIB/

Oferta ważna do

2018-05-04

Numer w rejestrze podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia - 3251