Biuro Karier - Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Referent ds. asystencko-organizacyjnych

ROPS w Krakowie poszukuje referenta ds. asystencko-organizacyjnych w wymiarze 1,0 etatu. Zatrudnienie od 1 lipca 2019 r. (w okresie maj-czerwiec... więcej ...

Dziś jest Czwartek 23 Maja 9512

Trener/Opiekun społeczno-zawodowy

Praca 2018-06-27

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, plac Na Stawach 1 30-107 Kraków, ogłasza nabór na stanowisko Trener/Opiekun społeczno-zawodowy

Firma

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Zakres obowiązków

a) Kompleksowa opieka społeczno - zawodowa nad uczestnikami projektu, w tym:
• uczestnictwo w rozmowach rekrutacyjnych prowadzonych przez psychologa zatrudnionego w projekcie
• udział w ustalaniu ścieżki reintegracji społeczno – zawodowej (IPD) uczestnika projektu,
• motywowanie i aktywizacja społeczno – zawodowa uczestników projektu,
• nawiązywanie i utrzymywanie długotrwałej, opartej na zaufaniu relacji z uczestnikami projektu,
• wspieranie uczestników projektu w realizacji IPD, monitorowanie oraz nadzór nad jego realizacją,
• motywowanie uczestników projektu do realizacji podjętych zobowiązań/uczestnictwa w poszczególnych formach wsparcia wynikających z IPD,
• utrzymywanie stałego kontaktu z uczestnikami projektu,
• analiza potrzeb oraz oczekiwań uczestników projektu w trakcie ich uczestnictwa w projekcie,
• moderowanie spotkań w ramach grup samopomocowych,
• aktywne poszukiwanie staży i miejsc pracy subsydiowanego zatrudnienia dla uczestników projektu na lokalnych rynkach pracy,
• przygotowanie uczestników projektu do kontaktów z pracodawcami,
• kierowanie uczestników projektu na poszczególne formy wsparcia wynikające z IPD.
b) Wsparcie Kierownika projektu w realizowanych zadaniach oraz wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika projektu.

Wymagania

1. Wymagania niezbędne:
a) spełnianie wymogów kwalifikacyjnych określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 902.);
b) wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;
c) doświadczenie zawodowe związane z realizacją projektów skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym lub doświadczenie zawodowe związane z pracą na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
d) znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej;
e) znajomość przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
f) znajomość specjalistycznych zagadnień z obszaru rynku pracy;
g) znajomość przepisów i wytycznych dotyczących realizacji projektów z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego;
h) znajomość metod koordynowania, planowania i organizacji pracy oraz współdziałania w zespole;
i) wiedza na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020;
j) wiedza na temat Europejskiego Funduszu Społecznego;
k) umiejętność uczenia uczestników ponownego funkcjonowania w społeczeństwie i na rynku pracy;
l) umiejętność szybkiego i łatwego dostosowywania się do różnych typów osobowości uczestnika projektu;
m) umiejętność koordynowania działań w tym: planowania, monitorowania;
n) umiejętność motywowania i stawiania wymagań;
o) bardzo dobrej komunikacji pisemnej i ustnej;
p) umiejętność twórczego podejścia do rozwiązywania problemów i strategicznego myślenia;
q) umiejętność wystąpień publicznych i przygotowania prezentacji;
r) cierpliwość i empatia;
s) obowiązkowość i odporność na stres.

2. Wymagania dodatkowe:
a) preferowane kierunki studiów: praca socjalna, polityka socjalna, socjologia, psychologia, doradztwo zawodowe, ekonomia społeczna, organizacja i zarządzanie, zarządzanie zasobami ludzkimi;
b) preferowane podyplomowe studia z pracy socjalnej, doradztwa zawodowego, z zarządzania projektami.
c) mile widziane min. 2-letnie doświadczenie zawodowe związane z pracą na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
d) wiedza z zakresu realizacji projektów, przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego;
e) wiedza z zakresu realizacji projektów, przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy.
f) prawo jazdy kat. B,
g) obsługa pakietu MS Office.

Firma oferuje

a) zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
b) elastyczny czas pracy;
c) możliwość dofinansowania udziału w szkoleniach i kształceniu pracowników;
d) przyjazną atmosferę w miejscu pracy, wsparcie współpracowników i przełożonego;
e) możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego;
f) komfortowe warunki pracy.

Informacje dodatkowe

5. Wymagane dokumenty:
• podpisany własnoręcznie list motywacyjny uwzględniający nazwę stanowiska, o jakie ubiega się kandydat i na które prowadzony jest nabór,
• podpisane własnoręcznie curriculum vitae (CV),
• podpisany własnoręcznie oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej
się o zatrudnienie (zgodnie z załączonym wzorem),
• podpisane własnoręcznie oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku (zgodnie z załączonym wzorem),
• podpisane własnoręcznie oświadczenie (zgodnie z załączonym wzorem),
• kserokopia dyplomu poświadczającego wykształcenie,
• kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających pożądane w ogłoszeniu o naborze doświadczenie zawodowe, a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu – oświadczenie kandydata o zatrudnieniu wskazujące datę jego rozpoczęcia;
• kserokopie dokumentów (ukończone kursy, szkolenia, warsztaty i inne) potwierdzających posiadane umiejętności i kwalifikacje wymagane na stanowisku pracy,
• kserokopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego,
• kserokopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku Kandydatów niepełnosprawnych, chcących skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
• kserokopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej w przypadku obywateli, którzy mogą starać się o zatrudnienie w myśl art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych. Dokumenty przedkładane przez obywateli państw Unii Europejskiej lub innych państw winny być przetłumaczone na język polski.

Kontakt

Wyślij CV na adres email: aplikacje@wszib.edu.pl
W temacie: WSZiB/206/p/2018

Oferta ważna do

2018-07-06

Numer w rejestrze podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia - 3251