Biuro Karier - Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Referent ds. asystencko-organizacyjnych

ROPS w Krakowie poszukuje referenta ds. asystencko-organizacyjnych w wymiarze 1,0 etatu. Zatrudnienie od 1 lipca 2019 r. (w okresie maj-czerwiec... więcej ...

Starszy Referent/Specjalista w Referacie Zamówień Publicznych i Umów

Praca 2018-08-09

Starszy Referent/Specjalista w Referacie Zamówień Publicznych i Umów w Zarządzie Budynków Komunalnych w Krakowie

Firma

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie

Zakres obowiązków

a.Przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, do których stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (pzp) oraz postępowań, do których przepisów ustawy pzp się nie stosuje.

b.Udział w pracach komisji przetargowej. Wykonywanie, w zakresie wynikającym z powierzonej w pracach komisji funkcji, wszelkich czynności w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia przewidzianych ustawą pzp, Regulaminem Pracy Komisji Przetargowej ZBK oraz innymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

c.Redagowanie i przekazywanie ogłoszeń wymaganych ustawą pzp oraz zamieszczanie ogłoszeń o zamówieniu w miejscach przewidzianych ustawą pzp.

d.Opracowywanie i prowadzenie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym specyfikacji istotnych warunków zamówienia, protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

e.Sprawdzanie dokumentów dotyczących prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego pod względem ich zgodności z obowiązującymi przepisami oraz ofert wykonawców pod względem formalno-prawnym i spełnienia przez wykonawców wymaganych warunków.

f.Redagowanie pism i prowadzenie korespondencji z wykonawcami związanej z prowadzonymi postępowaniami.

g.Wykonywanie czynności związanych ze zwrotem wadiów wykonawcom oraz przygotowywaniem i podpisywaniem umów.

Wymagania

Wymagania niezbędne (formalne):

a. Spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity:Dz. U. z 2018 r. poz. 1260).

b. Wykształcenie wyższe.

c. Staż pracy – min. 6 miesięcy w obszarze zamówień publicznychOsoby, które nie spełniają wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):
Dostepne na stronie: http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=100495&bip_id=32

Firma oferuje

a.wymiar czasu pracy: pełny etat,

b.płaca zasadnicza: w zależności od posiadanego doświadczenia zawodowego w pracy związanej z zamówieniami publicznymi oraz umiejętności: od 2.650 zł. do 3.200 zł. brutto miesięcznie + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem wynagradzania + dodatek stażowy za wysługę lat,

c.zatrudnienie na okres, co najmniej 6 miesięcy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony (obowiązek odbycia służby przygotowawczej dla osób, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1260).

Informacje dodatkowe

Wszystkie informacje dotyczące oferty na str:
http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=100495&bip_id=32

Numer w rejestrze podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia - 3251