Biuro Karier - Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Referent ds. asystencko-organizacyjnych

ROPS w Krakowie poszukuje referenta ds. asystencko-organizacyjnych w wymiarze 1,0 etatu. Zatrudnienie od 1 lipca 2019 r. (w okresie maj-czerwiec... więcej ...

Dziś jest Środa 21 2019

Doradca zawodowy

Praca 2018-08-16

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze na stanowisko
doradca zawodowy stażysta
Zespół Poradnictwa i Wspierania Kształcenia Dorosłych
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

Firma

Zespół Poradnictwa i Wspierania Kształcenia Dorosłych
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

Zakres obowiązków

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Prowadzenie indywidualnego poradnictwa zawodowego z wykorzystaniem poradnictwa na odległość.
2. Udzielanie informacji o zawodach, rynku pracy, możliwościach szkolenia i kształcenia, umiejętnościach niezbędnych przy aktywnym poszukiwaniu pracy i samozatrudnieniu
w formie indywidualnej i grupowej (także na odległość).
3. Udzielanie porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę pracy, w oparciu o badanie kompetencji, zainteresowań
i uzdolnień zawodowych.
4. Diagnozowanie predyspozycji zawodowych klientów z wykorzystaniem specjalistycznych testów
i kwestionariuszy.
5. Prowadzenie grupowego poradnictwa zawodowego w oparciu o przyjęte do realizacji warsztaty opracowane w Centrach i programy poradnictwa grupowego do których doradca ma uprawnienia.
6. Współpraca w opracowywaniu programów zajęć grupowych oraz tematycznych zajęć grupowych.
7. Gromadzenie, opracowywanie, upowszechnianie informacji o zawodach, drogach uzyskiwania kwalifikacji zawodowych oraz rynku pracy oraz prowadzenie grupowej informacji zawodowej.
8. Współpraca z partnerami rynku pracy w zakresie wymiany informacji i promowania aktywnych postaw na rynku pracy.
9. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z wymaganiami określonymi w Szczegółowych Warunkach realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy i obowiązującymi procedurami administracyjnymi.
10. Prowadzenie badań z wykorzystaniem testów psychologicznych pod warunkiem posiadania dyplomu ukończenia studiów magisterskich na kierunku psychologia.

Wymagania

1. Wymagania niezbędne:
a) spełnianie wymogów kwalifikacyjnych określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008 roku
o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 902);
b) wykształcenie wyższe;
c) wiedza na temat planowania i rozwoju kariery zawodowej i wyboru zawodu;
d) wiedza na temat metodyki uczenia dorosłych;
e) wiedza z zakresu uczenia się przez całe życie;
f) wiedza na temat kontaktu z klientem w procesie doradczym;
g) wiedza na temat dynamiki grupy i kierowania pracą w grupie;
h) wiedza na temat rynku pracy i programów rynku pracy;
i) wiedza na temat zawodoznawstwa;
j) wiedza na temat aktywizacji zawodowej;
k) wiedza na temat obowiązujących przepisów dotyczących zatrudnienia i bezrobocia;
l) wiedza na temat obowiązujących procedur administracyjnych (KPA);
m) umiejętność stosowania technik motywacyjnych i edukacyjnych;
n) umiejętność współpracy;
o) umiejętność skutecznej komunikacji;
p) umiejętność prowadzenia rozmowy doradczej;
q) umiejętność prowadzenia zajęć grupowych, wykorzystywania aktywizujących metod szkoleniowych
r) umiejętność pozyskiwania i wykorzystywania informacji
s) umiejętność samodzielnego planowania i organizowania własnej pracy;
t) odpowiedzialność za rezultaty pracy i skutki podejmowanych działań;
u) otwartość na problemy innych, obiektywizm i tolerancja;
v) odporność na stres.
2. Wymagania dodatkowe:
a) preferowane wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku: psychologia, socjologia, pedagogika, doradztwo zawodowe;
b) mile widziane studia podyplomowe dot. problematyki rynku pracy (np. zawodoznawstwo), doradztwa zawodowego;
c) preferowane doświadczenie w publicznych służbach zatrudnienia;
d) mile widziane kursy uzupełniające z zakresu doradztwa zawodowego potwierdzone certyfikatami (zaświadczeniami);
e) wiedza nt. wybranych elementów prawa pracy mających zastosowanie do zadań stanowisk;
f) wiedza z zakresu mobilności i edukacji zawodowej, przedsiębiorczości;
g) mile widziana orientacja w zagadnieniach dotyczących rynku pracy i bezrobocia
w Małopolsce,
h) umiejętność korzystania z informacji i analiz rynku pracy;
i) umiejętności trenerskie;
j) umiejętność negocjacji;
k) umiejętność dobrej obsługi pakietu MS Office;
l) komunikatywna znajomość języka obcego – preferowany język angielski.

Firma oferuje

a) zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
b) elastyczny czas pracy;
c) możliwość dofinansowania udziału w szkoleniach i kształceniu pracowników;
d) przyjazną atmosferę w miejscu pracy, wsparcie współpracowników i przełożonego;
e) możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego;
f) komfortowe warunki pracy.

Informacje dodatkowe

4. Wymagane dokumenty:
• podpisany własnoręcznie list motywacyjny uwzględniający nazwę stanowiska, o jakie ubiega się kandydat i na które prowadzony jest nabór,
• podpisane własnoręcznie curriculum vitae (CV),
• podpisany własnoręcznie oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej
o zatrudnienie (zgodnie z załączonym wzorem),
• podpisane własnoręcznie oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku (zgodnie z załączonym wzorem),
• podpisane własnoręcznie oświadczenia (zgodnie z załączonym wzorem),
• kserokopia dyplomu poświadczającego wykształcenie;
• kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających pożądane w ogłoszeniu o naborze doświadczenie zawodowe, a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu – oświadczenie kandydata o zatrudnieniu wskazujące datę jego rozpoczęcia;
• kserokopia dokumentów (ukończone kursy, szkolenia, warsztaty i inne) potwierdzających posiadane umiejętności i kwalifikacje wymagane na stanowisku pracy,
• kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku Kandydatów niepełnosprawnych, chcących skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
• kserokopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej w przypadku obywateli, którzy mogą starać się o zatrudnienie w myśl art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych. Dokumenty przedkładane przez obywateli państw Unii Europejskiej lub innych państw winny być przetłumaczone na język polski.

Umowa o pracę na czas określony do: 30.06.2023

Kontakt

4. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:
• w siedzibie WUP w Krakowie przy Placu Na Stawach 1 (Kancelaria – I piętro, pok. 105) lub,
• za pośrednictwem portalu ePUAP - w przypadku posiadania Profilu Zaufanego lub podpisu elektronicznego (w wyszukiwarce należy wpisać "Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie"),
• pocztą na adres korespondencyjny WUP: Plac Na Stawach 1. 30-107 Kraków.

Numer w rejestrze podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia - 3251