Biuro Karier - Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Referent ds. asystencko-organizacyjnych

ROPS w Krakowie poszukuje referenta ds. asystencko-organizacyjnych w wymiarze 1,0 etatu. Zatrudnienie od 1 lipca 2019 r. (w okresie maj-czerwiec... więcej ...

Stanowisko ds. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

Praca 2018-09-18

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków, ogłasza nabór na stanowisko ds. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Firma

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Zakres obowiązków

1. Prowadzenie postępowań administracyjnych na zasadach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
2. Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o wydanie odpowiednich dokumentów w sprawach świadczeń z tytułu bezrobocia.
3. Wprowadzanie danych do systemów informatycznych zgodnie z obowiązującymi procedurami na potrzeby realizowanych zadań.
4. Udzielanie informacji na temat warunków uzyskania świadczeń z tytułu bezrobocia.
5. Współpraca z instytucjami krajowymi i zagranicznymi w związku z realizacją zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Wymagania

1. Wymagania niezbędne:
a) spełnianie wymogów kwalifikacyjnych określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008 roku
o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 902.);
b) wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym w przypadku powierzenia zadań obejmujących również przygotowywanie decyzji administracyjnych lub wykształcenie minimum średnie - w przypadku ograniczenia obowiązków do zadań nie obejmujących przygotowywania decyzji administracyjnych;.
c) półroczne doświadczenie zawodowe w przypadku posiadania wykształcenia wyższego lub roczne doświadczenie zawodowe w przypadku posiadania wykształcenia średniego;
d) wiedza dotycząca ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
e) wiedza dotycząca przepisów kodeksu postępowania administracyjnego;
f) zdolność do czynności analitycznych i interpretacji informacji oraz przedstawiania wniosków;
g) umiejętność samodzielnego planowania i organizowania własnej pracy;
h) umiejętność reprezentowania Urzędu w kontaktach zewnętrznych;
i) bardzo dobrej komunikacji pisemnej i ustnej;
j) efektywnej pracy pod presją czasu;
k) odpowiedzialność za skutki wykonywanej pracy;
l) odporność na manipulację i wywieranie wpływu;
m) dokładność i rzetelność;
n) komunikatywność;
o) sumienność i wnikliwość,
p) odporność na stres.

2. Wymagania dodatkowe:
a) preferowane wykształcenie wyższe: prawo, administracja, ekonomia;
b) preferowane doświadczenie w pracy na stanowiskach: wymagających praktycznego stosowania KPA w administracji publicznej; na stanowisku na stanowisku związanym z rejestracją osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiatowym urzędzie pracy;
c) wiedza dotycząca zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym samorządu województwa;
d) wiedza dotycząca przepisów ustawy o pracownikach samorządowych;
e) wiedza dotycząca regulacji prawnych obowiązujących w kraju i państwach członkowskich UE z zakresu świadczeń dla bezrobotnych;
f) komunikatywnej znajomości języków urzędowych UE - preferowany język angielski, niemiecki;
g) dobra obsługa pakietu MS Office.

Firma oferuje

a) zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
b) elastyczny czas pracy;
c) możliwość dofinansowania udziału w szkoleniach i kształceniu pracowników;
d) przyjazną atmosferę w miejscu pracy, wsparcie współpracowników i przełożonego;
e) możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego;
f) komfortowe warunki pracy.

Informacje dodatkowe

7. Wymagane dokumenty:
• podpisany własnoręcznie list motywacyjny uwzględniający nazwę stanowiska, o jakie ubiega się kandydat i na które prowadzony jest nabór,
• podpisane własnoręcznie curriculum vitae (CV),
• podpisany własnoręcznie oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej
o zatrudnienie (zgodnie z załączonym wzorem),
• podpisane własnoręcznie oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku (zgodnie z załączonym wzorem),
• podpisane własnoręcznie oświadczenia (zgodnie z załączonym wzorem),
• kserokopia dyplomu poświadczającego wykształcenie;
• kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających pożądane w ogłoszeniu o naborze doświadczenie zawodowe, a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu – oświadczenie kandydata o zatrudnieniu wskazujące datę jego rozpoczęcia;
• kserokopia dokumentów (ukończone kursy, szkolenia, warsztaty i inne) potwierdzających posiadane umiejętności i kwalifikacje wymagane na stanowisku pracy,
• kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku Kandydatów niepełnosprawnych, chcących skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
• kserokopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej w przypadku obywateli, którzy mogą starać się o zatrudnienie w myśl art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych. Dokumenty przedkładane przez obywateli państw Unii Europejskiej lub innych państw winny być przetłumaczone na język polski.

Kontakt

• w siedzibie WUP w Krakowie przy Placu Na Stawach 1 (Kancelaria – I piętro, pok. 105) lub,
• pocztą elektroniczną na adres kancelaria@wup-krakow.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego (zgodnie z Ustawą z dnia 05.09.2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej – Dz.U. 2016 poz. 1579),
• za pośrednictwem portalu ePUAP - w przypadku posiadania Profilu Zaufanego lub podpisu elektronicznego (w wyszukiwarce należy wpisać "Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie"),

Oferta ważna do

2018-09-26

Numer w rejestrze podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia - 3251