Biuro Karier - Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Referent ds. asystencko-organizacyjnych

ROPS w Krakowie poszukuje referenta ds. asystencko-organizacyjnych w wymiarze 1,0 etatu. Zatrudnienie od 1 lipca 2019 r. (w okresie maj-czerwiec... więcej ...

Dziś jest Piątek 23 2019

Księgowy

Praca 2018-11-06

Praca biurowa w siedzibie urzędu, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00. Sporadyczne wyjazdy służbowe np. na szkolenia i narady. Praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych ( Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie).

Firma

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Proszowicach

Rodzaj oferty

• WYMAGANIA DODATKOWE Wykształcenie: średni lub wyższe ekonomiczne. Mile widziana wiedza nt. struktury funkcjonowania i zakresu zadań realizowanych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej, znajomość przepisów KPA oraz przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Umiejętność obsługi informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR. Znajomość obsługi bankowości elektronicznej NBP. Praca w służbie cywilnej.
• DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE Życiorys/CV i list motywacyjny Kopie doku

Zakres obowiązków

• ZAKRES ZADAŃ Pełna obsługa finansowo-księgowa Inspektoratu. Prowadzeni e rachunkowości jednostki w oparciu o zasady (politykę) rachunkowości. Prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi. Przygotowywanie planów finansowych, innych planów i analiz makroekonomicznych gospodarki finansowej Inspektoratu. Opracowywanie projektów rocznych planów finansowych i ich zmian w zakresie dochodów i wydatków, poddawanie ich bieżącej analizie oraz przedkładanie do zatwierdzenia kierownikowi jednostki a następnie ich realizacja. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletność i rzetelność dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych. Rzetelne i terminowe sporządzanie: sprawozdań budżetowych, sprawozdania finansowego oraz innych sprawozdań z zakresu działania jednostki budżetowej, w tym sprawozdań z zakresu budżetu zadaniowego, deklaracji podatkowych, sprawozdań dla GUS. Przestrzeganie terminowego regulowania zobowiązań oraz odprowadzania na rachunek centralny zrealizowanych dochodów budżetowych Inspektoratu. Windykacja należności, sporządzanie tytułów wykonawczych i upomnień oraz naliczanie odsetek od nieterminowych płatności. Administrowanie i obsługa programów finansowo-księgowych , systemów informatycznych np: System Bankowości Elektronicznej NBP, Informatyczny System Obsługi Budżetu Państwa TREZOR, aplikacja PŁATNIK. Kierowanie pracą zespołu do spraw finansowo-księgowych. Prowadzenie, weryfikacja i przechowywanie ksiąg inwentarzowych zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym organizacja i pełnienie nadzoru nad inwentaryzacją mienia jednostki oraz prowadzenie rozliczeń inwentaryzacyjnych.
• WYMAGANIA NIEZBĘDNE Wykształcenie: średnie lub wyższe ekonomiczne Doświadczenie zawodowe: 3 lata Biegła znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych. Praktyczna wiedza nt. zagadnień związanych z rachunkowością budżetową ( plany kont, klasyfikacja budżetowa).Znajomość przepisów z zakresu sprawozdawczości budżetowej, przepisów podatkowych, przepisów ustawy o służbie cywilnej i aktów wykonawczych do niej wydanych a także prawa zamówień publicznych oraz umiejętność wykorzystania przepisów prawa w praktyce. Umiejętność sprawnej obsługi komputera, w tym praktycznego wykorzystania aplikacji pakietu MS Office. Umiejętność obsługi programów finansowo-księgowych i płacowych. Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe. Nieposzlakowana opinia Znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków księgowego. Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyr okiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania

wykształcenie: średnie WYMAGANIA NIEZBĘDNE
Wykształcenie: średnie lub wyższe ekonomiczne

doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
• Posiadanie obywatelstwa polskiego
• Korzystanie z pełni praw publicznych
• Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Kontakt

Aplikuj po przez:
https://www.praca.pl/ksiegowy_2167244.html

Oferta ważna do

2018-11-20

Numer w rejestrze podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia - 3251