Biuro Karier - Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Referent ds. asystencko-organizacyjnych

ROPS w Krakowie poszukuje referenta ds. asystencko-organizacyjnych w wymiarze 1,0 etatu. Zatrudnienie od 1 lipca 2019 r. (w okresie maj-czerwiec... więcej ...

Dziś jest Środa 21 2019

stanowisko ds. kadr

Praca 2018-11-20

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków, ogłasza nabór na stanowisko ds. kadr.

Firma

Wojewódzki Urząd Pracy.

Rodzaj oferty

Umowa o pracę.

Zakres obowiązków

1) Prowadzenie spraw kadrowych wynikających z nawiązania, trwania, zmian i ustania stosunku pracy, w tym m.in.:
• sporządzanie dokumentacji w zakresie umów o pracę, aneksów, świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, przeszeregowań, awansów, dodatków, nagród jubileuszowych itp.,
• prowadzenie i aktualizowanie danych w systemie kadrowo-płacowym,
• weryfikowanie danych kadrowo- płacowych w składanych wnioskach dot. awansów, przeszeregowań, premii, nagród itp.
• weryfikowanie danych kadrowych zawartych w zakresach czynności przedkładanych przez bezpośrednich przełożonych,
• prowadzenie korespondencji wynikającej ze stosunku pracy,
• monitorowanie przygotowania rocznego planu urlopu w WUP i nadzorowanie jego realizacji,
• zakładanie i prowadzenie akt osobowych,
• powadzenie spraw kadrowych związanych ze świadczeniami emerytalno – rentowymi,
• realizowanie procesu zwalniania pracowników,
• realizowanie zadań związanych z zatrudnianiem pracowników WUP w ramach Pomocy Technicznej wdrażanych przez WUP Programów Operacyjnych,
• prowadzenie obsługi kadrowej przygotowywanych i realizowanych w Urzędzie projektów.
2) Rozliczanie czasu pracy pracowników, w tym nadzór nad przestrzeganiem norm czasu pracy.
prowadzenie elektronicznej ewidencji czasu pracy, ewidencjonowanie absencji pracowniczej, monitoring i analiza dyscypliny czasu pracy.
3) Opracowywanie rocznego planu wynagrodzeń oraz bieżąca kontrola jego wykonania, w tym przygotowywanie raportów i sprawozdań z jego realizacji.
4) Przygotowywanie danych do wniosków o płatność w ramach Pomocy Technicznej wdrażanych przez WUP Programów Operacyjnych.
5) Przygotowywanie materiałów, informacji i analiz na potrzeby kontroli prowadzonych w obszarze spraw kadrowych.
6) Prowadzenie sprawozdawczości i analiz z zakresu funduszu płac i zatrudnienia.
7) Sporządzanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i rocznych do GUS,PFRON, MRPiPS i innych instytucji.
8) Organizowanie i koordynowanie spraw związanych z profilaktyczną opieką zdrowotną pracowników, w tym zawieranie umów z jednostkami służby zdrowia, terminowe kierowanie pracowników na badania profilaktyczne oraz rozliczanie faktur.
9) Prowadzenie spraw związanych z odbywaniem staży i wolontariatów w Urzędzie.
10) Archiwizowanie dokumentacji.
11) Przygotowywanie procedur/zarządzeń właściwych dla realizowanego zakresu zadań.

Wymagania

• spełnianie wymogów kwalifikacyjnych określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1260);
• wykształcenie co najmniej średnie;
• praktyczna znajomość Kodeksu Pracy i innych aktów prawnych związanych z prawem pracy;
• znajomość ustawy o pracownikach samorządowych;
• znajomość rozporządzenia w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych;
• wiedza z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi;
• znajomość zasad naliczania kosztów wynagrodzeń;
• praktyczna umiejętność wykonywania czynności kadrowych;
• umiejętność interpretacji przepisów prawa;
• umiejętność analitycznego myślenia;
• umiejętność samodzielnego planowania i organizowania własnej pracy;
• umiejętność współpracy i koordynowania działań;
• umiejętność efektywnej pracy pod presją czasu;
• dokładność i rzetelność;
• systematyczność i terminowość;
• komunikatywność;
• dyskrecja i lojalność.

Firma oferuje

a) zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
b) elastyczny czas pracy;
c) możliwość dofinansowania udziału w szkoleniach i kształceniu pracowników;
d) przyjazną atmosferę w miejscu pracy, wsparcie współpracowników i przełożonego;
e) możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego;
f) komfortowe warunki pracy.

Informacje dodatkowe

5. Wymagane dokumenty:
• podpisany własnoręcznie list motywacyjny uwzględniający nazwę stanowiska, o jakie ubiega się kandydat i na które prowadzony jest nabór,
• podpisane własnoręcznie curriculum vitae (CV),
• podpisany własnoręcznie oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej
o zatrudnienie (zgodnie z załączonym wzorem),
• podpisane własnoręcznie oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku (zgodnie z załączonym wzorem),
• podpisane własnoręcznie oświadczenia (zgodnie z załączonym wzorem),
• kserokopia dyplomu lub świadectwa szkolnego poświadczającego wykształcenie,
• kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagane w ogłoszeniu o naborze doświadczenie zawodowe, a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu – oświadczenie kandydata o zatrudnieniu wskazujące datę jego rozpoczęcia;
• kserokopia dokumentów (ukończone kursy, szkolenia, warsztaty i inne) potwierdzających posiadane umiejętności i kwalifikacje wymagane na stanowisku pracy,
• kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku Kandydatów niepełnosprawnych, chcących skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
• kserokopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej w przypadku obywateli, którzy mogą starać się o zatrudnienie w myśl art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych. Dokumenty przedkładane przez obywateli państw Unii Europejskiej lub innych państw winny być przetłumaczone na język polski.
6. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:
• w siedzibie WUP w Krakowie przy Placu Na Stawach 1 (Kancelaria – I piętro, pok. 105) lub,
• pocztą elektroniczną na adres kancelaria@wup-krakow.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego (zgodnie z Ustawą z dnia 05.09.2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej – Dz.U. 2016 poz. 1579 z pozn. zm.),
• za pośrednictwem portalu ePUAP - w przypadku posiadania Profilu Zaufanego lub podpisu elektronicznego (w wyszukiwarce należy wpisać "Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie"),
• pocztą na adres korespondencyjny WUP: Plac Na Stawach 1. 30-107 Kraków

Kontakt

Prosimy o przesłanie CV na adres:
aplikacje@wszib.edu.pl
z tematem: nr ref:
WSZiB/331/p/2018

Numer w rejestrze podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia - 3251