18 kw. '11

Bezpłatne poradnictwo nt otwarcia działalności gospodarczej w zakresi

Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji,
partner w projekcie realizowanym w ramach PO KL 7.2.2
„Sieć MOWES – Małopolskie Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej na rzecz
wzmocnienia potencjału i rozwoju sektora ES w regionie”
z a p r a s z a
na bezpłatne doradztwo dla:
:: NGO nie prowadzących działalności gospodarczej
:: osób fizycznych (osoby pracujące, nieaktywne zawodowo, bezrobotne)
z terenu Miasta Krakowa oraz powiatów krakowskiego, miechowskiego,
myślenickiego, proszowickiego oraz wielickiego.
Proponujemy doradztwo z zakresu prawa, marketingu, budowania strategii
podmiotów ES, pozyskiwania funduszy, zarządzania zespołem i projektami,
PR i współpracy z mediami.
Aby skorzystać z doradztwa naleŜy się wcześniej umówić – telefonicznie lub
mailowo.
Zapraszamy do kontaktu:
Biuro MOWES – MISTiA, ul. Szlak 73a, Kraków, tel. 012 623 72 44, e-mail:
mowes@mistia.org.pl.


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę