Stanowisko urzędnicze ds. obsługi kancelarii ogólnej

 • Kraków

Strona Wojewódzki Urząd w Krakowie

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków, ogłasza nabór na stanowisko ds. obsługi kancelarii ogólnej w Zespole Organizacyjnym – Referat Administracyjny

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy

 

1. Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę;
 • atrakcyjne wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek za wieloletnią pracę, nagrodę jubileuszową;
 • elastyczny czas pracy (ruchomy czas pracy – możliwość rozpoczynania pracy pomiędzy godziną 7:00 a 9:00, w okresie letnim 6:00 a 9:00);
 • możliwość dofinansowania udziału w szkoleniach i kształceniu pracowników;
 • benefity (m. in. dofinansowanie do wydarzeń kulturalno-oświatowych oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych, dofinansowanie do wypoczynku tzw. „wczasy pod gruszą”);
 • miejsce pracy zlokalizowane w dobrze skomunikowanym punkcie miasta;
 • przyjazną atmosferę w miejscu pracy, wsparcie współpracownikówi przełożonego, szkolenia wewnętrzne;
 • możliwość angażowania się w wiele inicjatyw społecznych.

 2.  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • przyjmowanie, ewidencjowanie pism w systemie elektronicznym i dystrybucja poczty przychodzącej i wychodzącej z Urzędu;
 • zapewnienie usług związanych z realizacją zadań kancelarii;
 • prowadzenie składu chronologicznego.

 3.  Wymagania niezbędne:

 • spełnianie wymogów kwalifikacyjnych określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1260);
 • minimum wykształcenie średnie;
 • minimum 6 miesięczne doświadczenie zawodowe;
 • wiedza dotycząca

            –     zasad obiegu dokumentów w zakresie instrukcji kancelaryjnej oraz instrukcji archiwizacji dokumentów

            –     prawa pocztowego

            –     ustawy o ochronie danych osobowych i RODO

            –     zadań realizowanych przez WUP

            –     planowania, organizacji czasu pracy;

 • umiejętności: obsługi pakietu MS Office (word, excel, powerpoint) w stopniu dobrym;
 • kompetencje: rzetelność i jakość, komunikacja, odpowiedzialność za efekty działań całego urzędu, planowanie i organizacja pracy własnej, współpraca w zespole;
 • cechy osobowości: terminowość, samodzielność, wnikliwość.

4.  Wymagania dodatkowe:

 • pożądany kurs kancelaryjny I lub II stopnia,
 • pożądane doświadczenie na stanowisku zajmującym się obsługą przesyłek, archiwizacją dokumentacji,
 • pożądana wiedza dotycząca: ustawy o pracownikach samorządowych.

5.  Wymagane dokumenty:

 • podpisany list motywacyjny,
 • podpisane curriculum vitae (CV),
 • podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zgodnie z załączonym wzorem),
 • podpisane oświadczenia kandydata ubiegającego się o pracę w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie, w tym dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku (zgodnie z załączonym wzorem),
 • kserokopia dyplomu lub świadectwa szkolnego poświadczającego wykształcenie,
 • kserokopia świadectw pracy, jeżeli jest to kolejne zatrudnienie lub innych dokumentów potwierdzających wymagane w ogłoszeniu o naborze doświadczenie zawodowe lub staż pracy,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku Kandydatów niepełnosprawnych, chcących skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej w przypadku obywateli, którzy mogą starać się o zatrudnienie w myśl art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych.

Dokumenty przedkładane przez obywateli państw Unii Europejskiej lub innych państw winny być przetłumaczone na język polski.

Dokumenty aplikacyjne muszą wskazywać nazwę stanowiska, o jakie ubiega się kandydat i na które prowadzony jest nabór oraz być kompletne i podpisane.

6.  Określenie formy, miejsca i terminu składania dokumentów.

 • w siedzibie WUP w Krakowie przy Placu Na Stawach 1 (Kancelaria – I piętro, pok. 105) lub
 • pocztą elektroniczną na adres kancelaria@wup-krakow.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego (zgodnie z Ustawą z dnia 05.09.2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej – Dz.U. 2016 poz. 1579),
 • za pośrednictwem portalu ePUAP – w przypadku posiadania Profilu Zaufanego lub podpisu elektronicznego (w wyszukiwarce należy wpisać „Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie”)
 • pocztą na adres korespondencyjny WUP: Plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków

w terminie do dnia 14 października 2019 r(liczy się data wpływu).

7.  Pozostałe informacje stanowiące integralną część ogłoszenia (załącznik do ogłoszenia).

8.  Inne informacje:

Aplikacje, które wpłyną do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu, w sposób inny niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane i są komisyjnie niszczone po upływie 3 miesięcy od zakończenia procedury naboru. Po upływie 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego, aplikacje wysłane w odpowiedzi na nabór zgodne z ogłoszeniem, zostaną komisyjnie zniszczone. W tym czasie Kandydaci mogą dokonywać odbioru dokumentów.

Klauzula informacyjna dotycząca RODO stanowiąca integralną część ogłoszenia (załącznik do ogłoszenia).

Strona ogłoszenia: https://bip.malopolska.pl/wupwkrakowie,a,1667687,ogloszenie-o-naborze-na-stanowisko-urzednicze-ds-obslugi-kancelarii-ogolnej.html

Aby aplikować, prześlij swoje dane e-mailem na aplikacje@wszib.edu.pl