2 paź '15

KONKURS BANRISK

KONKURS BANRISK – LIGA AKADEMICKA 2015/2016, CZYLI SPRAWDŹ, JAK ZARZĄDZA SIĘ BANKIEM!

Konkurs BANRISK Liga Akademicka to unikalny, intensywny program szkoleniowy Warszawskiego Instytutu Bankowości, w którym wykorzystywana jest gra symulacyjna opracowana na Uniwersytecie Stanford w USA. Projekt jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej NBP.

Celem projektu jest umożliwienie zdolnym i ambitnym studentom zapoznania się z praktyką zarządzania bankiem, w szczególności w obszarze zarządzania ryzykiem, tak aby ich kompetencje były odpowiednie do potrzeb rynku pracy.

Zapraszamy do udziału 5-osobowe zespoły złożone ze studentów od III roku studiów wzwyż (dopuszcza się udział w zespole maksymalnie 2 studentów II roku), z kierunków o profilu bankowo-finansowym lub zbliżonym, legitymujących się dobrymi wynikami w nauce (wymagana średnia ocen za rok akademicki 2014/2015 to minimum 4,00 w skali 2-5, liczona jako średnia ocen wszystkich członków zespołu) oraz aktywnością w uczelnianych kołach naukowych, organizacjach studenckich. Możliwe jest powtórne uczestnictwo w Konkursie, z tym że w nowo zgłoszonym zespole dopuszcza się udział tylko jednej osoby-uczestnika wcześniejszej edycji Konkursu organizowanego przez WIB. Udział w Konkursie jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmowane są do 3 listopada 2015 r.

PRZEBIEG GRY

 Uczestniczące zespoły tworzą zarządy wirtualnych banków, które działają w zmieniającym się otoczeniu makroekonomicznym, symulowanym przez program komputerowy.
 Uczestnicy podejmują strategiczne decyzje dotyczące m.in. wyceny produktów, polityki kredytowej, struktury kapitałowej, zatrudnienia i polityki wynagrodzeń, rozwoju sieci bankowej.
 Przed przystąpieniem do ocenianej części gry, uczestnicy biorą udział w 1-dniowej sesji szkoleniowej i podejmują dwie decyzje próbne.
 W trakcie gry uczestnicy korzystają z opieki merytorycznej Mentora Konkursu oraz organizacyjnej Menedżera Konkursu.
 Zespoły podejmują 8 ocenianych decyzji zgodnych z przyjętą strategią swojego banku (5 dni roboczych na podjęcie każdej decyzji). Zespoły otrzymują analizy Mentora po każdej decyzji: raport o wynikach banku wraz z komentarzem i informacją o zmianach na rynku.
 Decyzje podejmowane są poprzez portal Konkursu BANRISK – Liga Akademicka.
 Poszczególne etapy Konkursu są komentowane przez Eksperta Głównego Konkursu.
 Miarą sukcesu w grze jest wzrost ceny akcji wirtualnego banku na giełdzie BANRISK. Gra promuje decyzje spójne z przyjętą przez uczestniczący zespół strategią gry.
 Na starcie Gry wartość jednej akcji każdego wirtualnego banku będzie taka sama i wyniesie 100 USD. Zwycięża zespół, który osiągnie najwyższą cenę swoich akcji.
 Wyniki i zwycięzcy są ogłaszani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, w trakcie sesji finałowej.

ZAKRES MERYTORYCZNY GRY

 Wprowadzenie do zagadnień zyskowności banku: spread, marża, luka, dźwignia, dywidenda, podatki , koszty pozaodsetkowe, prowizje i opłaty.
 Poznaj swój bank: analiza wyników, zyskowność, adekwatność, zwrot.
 Określ strategię i cele swojego banku: hurtowa, detaliczna, uniwersalna; źródła i wykorzystanie funduszy; koszt funduszy; raport ekonomiczny i analiza; przegląd kredytów i depozytów.
 Zarządzaj swoim bankiem: aktywa, pasywa, sieć, zabezpieczenie ryzyka (hedging), kapitał, zysk; otoczenie banku; obszary kontrolowania zysku.
 Zaprezentuj swój bank: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy: przyjęta strategia; realizacja; wyniki: wskaźniki finansowe, cena akcji na giełdzie, wartość dla akcjonariuszy (SHV).

HARMONOGRAM KONKURSU

 Zgłoszenie udziału w Konkursie: do 3 listopada 2015 r.
 Początek gry: pierwsza decyzja próbna – listopad 2015 r.
 Konkurs toczy się w ramach trzech równoległych regionalnych Lig: w Warszawie, w Katowicach i Poznaniu
 Sesje otwierające w Warszawie, Katowicach i Poznaniu – listopad 2014 r.
 Sesje finałowe w Warszawie, Katowicach i Poznaniu – kwiecień 2016 r.

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA

 Sprawdzenie się w roli menedżera zarządzającego bankiem
 Poznanie i zrozumienie zintegrowanego systemu zarządzania finansowego bankiem
 Intensywne ćwiczenie z zakresu analizy wskaźnikowej i oceny efektywności banku
 Przełożenie wiedzy nabywanej na uczelni na praktykę zarządzania bankiem
 Rozwinięcie umiejętności podejmowania decyzji i pracy w zespole
 Rozwój kariery zawodowej i wzmocnienie swojego cv
 Podniesienie swojej wartości jako przyszłego pracownika banku
 Sprawdzenie się w rywalizacji konkursowej
 Prestiż reprezentowania swojej uczelni

W czwartej edycji Konkursu, rozpoczynającej się w listopadzie 2015r. . Patronem Konkursu jest Związek Banków Polskich, a Partnerem Centrum Informacji Gospodarczej.

WIĘCEJ INFORMACJI
www.szkola-ryzyka.pl
Facebook: BanriskLigaAkademicka

KONTAKT
Joanna Grobelny – Menedżer Konkursu
tel.: 22 826 99 24 wew. 105, 694 907 205, faks: 22 201 21 13
e-mail: banrisk@szkola-ryzyka.pl


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę