4 lis '13

KONKURS dla studentów na najlepszą pracę licencjacką lub magisterską n

Chcąc zainteresować młode środowisko akademickie tematyką sprzedaży bezpośredniej, Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej organizuje – od 2005 roku – coroczny konkurs dla studentów ostatnich lat na najlepszą pracę dyplomową z zakresu sprzedaży bezpośredniej. Prace konkursowe mogą dotyczyć zarówno sektora sprzedaży bezpośredniej, jak również grup lub poszczególnych firm, sprzedawców, perspektyw i rozwoju, skutków społeczno-ekonomicznych, jej znaczenia na rynku pracy, budowania relacji biznesowych, innych tematów bezpośrednio lub pośrednio związanych z branżą. Jury konkursu może przyznać dwie nagrody pieniężne w wysokości 7000,00 PLN i 4000,00 PLN. Osoby nagrodzone i wyróżnione otrzymują także upominki rzeczowe od firm zrzeszonych w Stowarzyszeniu.

Prace spełniające warunki załączonego poniżej Regulaminu należy przesyłać do Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej do dnia 30 czerwca każdego roku. Wyniki konkursu ogłaszane są do dnia 30 września tego samego roku, a nagrody wręczone podczas Polskiego Dnia Sprzedaży Bezpośredniej, organizowanego corocznie w październiku.
Sektor sprzedaży bezpośredniej daje zajęcie ponad 890 tys. ludzi. Większość osób traktuje to zajęcie jako dorywcze, ale dla około 40% stanowi ono główne a często jedyne źródło dochodów. Wielu spośród sprzedawców to polscy mikroprzedsiębiorcy współpracujący z firmami sprzedaży bezpośredniej. W 2012 roku przedsiębiorstwa zrzeszone w PSSB odnotowały obroty o wartości 2 mld. 690 mln. PLN. Sprzedaż bezpośrednia jest więc znaczącym sektorem polskiej gospodarki.
Zapraszamy do podjęcia tematu sprzedaży bezpośredniej w pracach dyplomowych oraz do wzięcia udziału w konkursie. Regulamin konkursu poniżej oraz na stronie www.pssb.pl
Regulamin konkursu Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej (PSSB) na najlepszą pracę licencjacką lub magisterską na temat sprzedaży bezpośredniej:

1. Organizatorem konkursu jest Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej („PSSB”)
z siedzibą w Warszawie, 02-495, przy ul. Rakietników 35, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 18216.
2. Uczestnikami konkursu mogą być studenci wyższych uczelni – autorzy prac licencjackich lub magisterskich, których tematyka jest związana – bezpośrednio lub pośrednio – z branżą sprzedaży bezpośredniej w Polsce (i na świecie), działalnością przedsiębiorstw sprzedaży bezpośredniej lub sprzedawców bezpośrednich.
3. Zgłoszenia do konkursu mogą składać zarówno studenci-autorzy ww. prac, jak i ich opiekunowie czy promotorzy.
4. Do konkursu można zgłaszać jedynie prace ukończone i zaakceptowane przez opiekunów, promotorów lub odpowiednie władze uczelni.
5. Termin zgłaszania prac do konkursu upływa 30 czerwca każdego roku.
6. Prace należy składać w formie drukowanej i elektronicznej w Biurze PSSB, ul. Rakietników 35, 02-495 Warszawa, e-mail: mlubon@pssb.pl. Do zachowania terminu wskazanego w pkt 4 wystarczy przedłożenie pracy w jednej z przewidzianych form.
7. Prace zgłoszone do konkursu będą oceniane przez jury, w skład którego wejdą:
•dwaj przedstawiciele PSSB
•dwaj reprezentacji środowiska naukowego wybrani przez PSSB
•administrator Kodeksu Sprzedaży Bezpośredniej PSSB lub wskazana przez niego osoba.
8. Skład osobowy i regulamin pracy jury oraz kryteria merytoryczne oceny prac mogą ulec zmianie, muszą jednak być udostępnione wszystkim uczestnikom konkursu.
9. Wyniki konkursu będą ogłaszane do 30 września każdego roku.
10. Jury może każdorazowo przyznać dwie nagrody:
•nagrodę I – 7.000 PLN
•nagrodę II – 4.000 PLN.
11. Jury może nie przyznać pierwszej nagrody, przyznać dwie równorzędne pierwsze albo drugie lub trzecie nagrody, w zależności od poziomu zgłoszonych prac, odpowiednio modyfikując wartość nagród w ramach ogólnego limitu 11.000 PLN. Ponadto jury może przyznać dodatkowe nagrody pieniężne lub rzeczowe, zwłaszcza w przypadku, gdy do konkursu zgłoszona zostanie duża liczba prac.
12. Kwota nagrody będzie przekazana na konto bankowe wskazane przez laureata po dokonaniu odpowiednich potrąceń z tytułu zobowiązań publicznoprawnych, zwłaszcza 10% podatku dochodowego od osób fizycznych.
13. Poprzez zgłoszenie pracy do konkursu uczestnik:
•oświadcza, że przysługują mu prawa autorskie do zgłoszonej pracy oraz praca ta nie narusza praw osób trzecich,
•w przypadku naruszenia przez pracę praw osób trzecich zwolni PSSB
z odpowiedzialności z tego tytułu i naprawi powstałą szkodę,
•w przypadku przyznania mu nagrody udziela PSSB, bez dodatkowego wynagrodzenia, niepodlegającej wypowiedzeniu bezterminowej niewyłącznej licencji do wykorzystania nagrodzonej pracy w celach i w czasie wybranym przez Stowarzyszenie,
•licencja obejmuje w szczególności zwielokrotnianie nagrodzonej pracy w całości lub fragmentach dowolną techniką, w tym drukiem lub techniką cyfrową, wprowadzenie kopii do obrotu oraz rozpowszechnianie innym sposobem (np. radio, TV, Internet).
14. Regulamin jest dostępny w siedzibie PSSB oraz na stronie internetowej PSSB www.pssb.pl.
PSSB – Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej działa od 1994 roku i grupuje 14 przedsiębiorstw prowadzących sprzedaż bezpośrednią na terenie Polski oraz trzy firmy spoza branży. Ich łączny udział w rynku przekracza 60%. Główne cele Stowarzyszenia to m. in.: promocja i stały rozwój tego kanału dystrybucji podnoszenie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat sprzedaży bezpośredniej, wyjaśnianie jej ekonomicznego znaczenia i zalet dla klientów, upowszechnianie i stałe monitorowanie przestrzegania zasad „Kodeksu sprzedaży bezpośredniej” oraz prezentowanie w kontaktach zewnętrznych stanowiska członków Stowarzyszenia w sprawach istotnych dla sektora sprzedaży bezpośredniej. Stowarzyszenie aktywnie działa także w obszarze edukacji i wspierania idei przedsiębiorczości wśród młodzieży i studentów, współpracując z kilkoma wyższymi uczelniami ekonomicznymi w kraju


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę