19 mar '13

Konkurs Instytutu Badań Edukacyjnych!!!

Konkurs na pracę magisterską dotyczącą idei uczenia się przez całe życie!

Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza studentów i absolwentów uczelni wyższych do udziału w konkursie na pracę magisterską, dotyczącą idei uczenia się przez całe życie
w kontekście zdobywania nowych kwalifikacji.

Dziś nie wystarczą ukończone studia i znajomość języka angielskiego. Jeśli chcemy rozwijać się
i odnosić sukcesy zawodowe, musimy nieustannie podnosić własne kompetencje, czyli uczyć się przez całe życie.

Celem konkursu, realizowanego w ramach projektu „Kwalifikacje po europejsku” jest wyłonienie najlepszych prac magisterskich, dotyczących idei uczenia się przez całe życie w kontekście zdobywania nowych kwalifikacji.

Konkurs jest adresowany do studentów i absolwentów wszystkich kierunków, którzy obronili prace magisterskie między 1 maja 2011 roku a lipcem 2013 r. Mogą je zgłaszać zarówno autorzy prac, jak i uczelnie reprezentowane przez promotora pracy. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Prace przyjmowane będą od 27 listopada 2012 roku do 31 lipca 2013 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 16 września 2013 r. Oceny zgłoszeń dokona Kapituła złożona z przedstawicieli Instytutu Badań Edukacyjnych oraz wykładowców z najlepszych polskich uczelni.

Autorom najwyżej ocenionych prac zostaną przyznane nagrody pieniężne:
• I miejsce – 3 000 złotych brutto
• II miejsce – 2 000 złotych brutto
• III miejsce – 1 000 złotych brutto

Szczegółowe informacje, w tym regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy, dostępne są na stronie www.kwalifikacje.edu.pl

Konkurs jest realizowany w ramach projektu „Opracowanie założeń merytorycznych
i instytucjonalnych wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę