24 lut '09

KONKURS na najlepszą pracę magisterską i licencjacką

Polska Akcja Humanitarna prowadzi konkurs na najlepszą pracę magisterską i licencjacką
o tematyce rozwojowej

Zakres merytoryczny
Konkurs obejmuje prace licencjackie i magisterskie obronione w latach 2008-2010, poruszające tematykę zagadnień globalnych i międzynarodowej współpracy rozwojowej. Oczekujemy, że problemy poruszane w pracach będą uwzględniać wzajemne powiązania pomiędzy krajami globalnej Północy (do których zaliczamy Polskę) i Południa w
kontekście współpracy rozwojowej, polityki rozwojowej i kształtowania przez media opinii publicznej o krajach rozwijających się.

Konkurs prowadzony jest równolegle w czterech krajach Grupy Wyszechradzkiej (w Polsce, Czechach, na Słowacji i Węgrzech) w ramach projektu "To Act You Have To Know" wspieranego finansowo przez Unię Europejską.

Warunki udziału w konkursie
Prace powinny być zgłaszane przez autorów osobiście. Każdy autor może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę. W ostatecznej ocenie preferowane będą prace dotychczas nie publikowane. Prosimy o zgłaszanie prac w języku polskim, w
przypadku prac sporządzonych w języku obcym konieczne będzie dostarczenie ich polskiego tłumaczenia. Prosimy o nadsyłanie prac obronionych na uczelniach krajowych, zarówno państwowych jak i prywatnych.

Zwycięzcy będą zobowiązani do przygotowania swoich prac do publikacji (artykuł objętości 10 – 15 stron). Koszt tłumaczenia pokryje organizator.
Wyłonienie zwycięzców powierzone zostanie komisji konkursowej, w skład której wejdą przedstawiciele organizacji pozarządowych, środowiska dziennikarskiego, administracji odpowiedzialnej za realizację polskiej pomocy zagranicznej.

Zwycięskie prace zostaną wyłonione w dwóch kategoriach: prace magisterskie; prace licencjackie.

Artykuły pochodzące z ośmiu zwycięskich prac (dwóch z Polski – po jednej z każdej kategorii), po przetłumaczeniu na język angielski zostaną opublikowane we wspólnym wydawnictwie Collective Volume, które zostanie szeroko rozdystrybuowane między innymi pomiędzy: instytucje i decydentów odpowiedzialnych za politykę rozwojową w
Czechach, na Słowacji, w Polsce i na Węgrzech; ośrodki akademickie w tych krajach.

Dla autorów zwycięskich prac przewidujemy nagrody pieniężne:
450 euro – w kategorii prac magisterskich
350 euro – w kategorii prac licencjackich

Terminy konkursu

31 stycznia 2010 upłynie termin nadsyłania prac wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym (do pobrania na stronie www.ubóstwo.pl). Proszę dołączyć zaświadczenie z dziekanatu o autentyczności pracy i o zdaniu przez autora egzaminu magisterskiego lub licencjackiego. Koperty z dopiskiem "konkurs prac/rozwój" proszę przesyłać na adres:

Polska Akcja Humanitarna, ul. Szpitalna 5/3, 00-031 Warszawa.
Ewentualne pytania proszę kierować na adres leszek.tur@pah.org.pl


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę