20 lut '07

Konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu etyki w biznesie

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową/doktorską dotyczącą etyki w biznesie kierowany jest do absolwentów studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich kierunków humanistycznych, ekonomicznych oraz technicznych państwowych i niepaństwowych uczelni wyższych w całej Polsce. Etyka biznesu traktowana jest szeroko. Obejmuje wszystkich interesariuszy działających na rynku, to jest przedsiębiorstwa, organizacje samorządowe, organizacje społeczne, ale również gospodarstwa domowe, konsumentów.

ORGANIZATORZY KONKURSU
Organizatorami konkursu są Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – Związek Pracodawców oraz Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.

NAGRODA
Nagroda została ufundowana przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – Związek Pracodawców. Dla Autorów trzech najlepszych prac Organizator ufundował nagrodę pieniężną. Łączna pula nagród wynosi corocznie 5.000 złotych. Jury Konkursu może zdecydować o przyznaniu jednej nagrody, podzieleniu puli nagród lub o nie przyznaniu nagrody. Nagrody pieniężne dla Autorów najlepszych prac zostaną wpłacone na wskazane przez nich rachunki bankowe w terminie 30 dni po ogłoszeniu wyników Konkursu.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rozszerzenia puli nagród, tak co do kwoty nagrody pieniężnej, jak i ich zakresu – to jest np. przyznanie stażu etc, czy też ewentualnego przyznania nagród specjalnych. Rozszerzenie puli nagród nie będzie powodować zmian co do sposobu przyznawania głównych nagród, a jedynie powiększenie puli nagród lub przyznanie nagród dodatkowych.

TERMIN I ADRES NADSYŁANIA PRAC
Prace w formie drukowanej w jednym egzemplarzu oraz na nośniku elektronicznym (w formacie MS Word) wraz z Kartą Zgłoszenia (załącznik nr 1), wraz z opiniami promotora i recenzentów i potwierdzoną przez uczelnie datą obrony, powinny zostać nadesłane najpóźniej do dnia 31 marca 2007 roku, przy czym o dochowaniu terminu decydować będzie data stempla pocztowego.

Prace należy nadsyłać na adres:
Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – Związek Pracodawców
ul. Długie Pobrzeże 30
80-888 Gdańsk, z dopiskiem na kopercie „Konkurs na pracę z etyki biznesu”

Szczegółowy regulamin konkursu oraz Karta Zgłoszeniowa (Załacznik nr 1) znajdują się w Biurze Karier WSZiB


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę