7 mar '17

Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską

Narodowy Bank Polski zaprasza do udziału w kolejnej edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych.

Celem Konkursu jest zwiększenie zainteresowania studentów polskich uczelni tematyką makroekonomii i finansów, w szczególności polityki pieniężnej oraz rynków finansowych.

Do udziału w Konkursie zachęcamy autorów prac magisterskich obronionych na uczelniach na terenie Polski w ciągu roku kalendarzowego poprzedzającego datę ogłoszenia Konkursu, tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

Prace na Konkurs mogą być zgłaszane przez autorów, a także uczelnie i promotorów za zgodą autora.

Autorom najlepszych prac Kapituła przyznaje:
• pierwszą nagrodę w wysokości 15 000 zł,
• drugą nagrodę w wysokości 10 000 zł,
• trzecią nagrodę w wysokości 7 000 zł,

oraz dwa wyróżnienia po 5000 zł.

Honorowy patronat nad konkursem sprawują: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dr Jarosław Gowin oraz Prezes Polskiej Akademii Nauk, prof. dr hab. Jerzy Duszyński.

Prace można nadsyłać do 1 czerwca 2017 r. na adres:

Narodowy Bank Polski
Departament Edukacji i Wydawnictw
ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa

z dopiskiem Konkurs na pracę magisterską.

O przyjęciu pracy do konkursu decyduje data stempla pocztowego.

Dla ułatwienia zakodowania pracy prosimy o jej nagranie na płycie CD/DVD w formacie .doc., docx lub .rtf. O ile to możliwe, praca powinna być zapisana w jednym pliku. Jeśli poszczególne rozdziały pracy są zapisane w oddzielnych plikach, prosimy je umieścić w jednym katalogu. Opisy plików i katalogów powinny zawierać: imię/inicjał i nazwisko oraz dopisek praca mgr. Płyta CD powinna być podpisana w następujący sposób: imię, nazwisko, praca magisterska i ewentualnie tytuł pracy.

Ogłoszenie wyników Konkursu i uroczystość wręczenia nagród odbędą się w IV kwartale 2017 r.

www.nbp.pl/magisterska/

"plakat


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę