24 lip '13

Obraz dolnośląskiego rynku pracy w wynikach badań Bilans Kapitału Ludz

Zaledwie 17 proc. polskich pracodawców w 2012 roku poszukiwało pracowników. Jednocześnie wśród tych, którzy rekrutowali, ponad 3/4 miała trudności w znalezieniu kandydatów spełniających ich oczekiwania. W województwie dolnośląskim rekrutacje prowadziło 18 proc. przedsiębiorców. O trudnościach w znalezieniu odpowiednich osób do pracy mówiło 79 proc. dolnośląskich pracodawców – wynika z największego w Europie środkowo-wschodniej badania rynku pracy – Bilansu Kapitału Ludzkiego.

Zdecydowana większość pracodawców, którzy w 2012 roku zgłaszali problemy związane z poszukiwaniem odpowiednich kandydatów stwierdziła, że główną przyczyną tych trudności jest niespełnienie oczekiwań przez kandydatów. W badaniu ogólnopolskim tego zdania było aż 85 proc. pracodawców. W województwie dolnośląskim odsetek ten wyniósł 79 proc.
Przedsiębiorcy z dolnego śląska zgłaszający problemy w rekrutacji, wskazywali 3 główne kategorie braków kompetencji zgłaszających się do nich kandydatów:

zawodowe – związane ze specyfiką działań wykonywanych w danym zawodzie (2/3 dolnośląskich pracodawców wskazywało na braki w obszarze tych kompetencji, w porównaniu do 54 proc. w Polsce)
samoorganizacyjne – samodzielność, przedsiębiorczość, przejawianie inicjatywy, odporność na stres, które można ogólnie nazwać motywacją do pracy (19 proc. dolnośląskich pracodawców narzekała na ich braki, w porównaniu do 31 proc. w Polsce)
interpersonalne – kontakty z ludźmi i współpraca w grupie (14 proc. dolnośląskich pracodawca mówiło o ich braku, w porównaniu do 13 proc. w Polsce).

Najczęściej z problemem związanym ze znalezieniem pracownika spotykają się w województwie dolnośląskim przedstawiciele kategorii mikroprzedsiębiorstw (problemy zgłosiło aż 80 proc. badanych). Najniższy odsetek zgłaszających problemy w rekrutacji zgłaszali pracodawcy zatrudniających 50 i więcej osób (problemy zgłaszało ? z nich). Warto zaznaczyć, że ten odsetek jest wyższy od obserwowanej wartości dla Polski ogółem (różnica 7 pkt. procentowych). Najwyższy odsetek problemów odnotowano w branży, w której poszukiwana jest równocześnie największa liczba kandydatów do pracy – usługi specjalistyczne, gdzie trudności odczuwalne były dla 90 proc. ankietowanych pracodawców.

W obrębie każdej z analizowanych kategorii wielkości przedsiębiorstwa najwięcej problemów zgłaszano przy rekrutacji robotników wykwalifikowanych. Co czwarty mikroprzedsiębiorca zgłaszał problemy z rekrutacją specjalistów, pracowników średniego szczebla i technicznych. Problematyczna była również rekrutacja pracowników sektora usług i sprzedawców. W przypadku pracodawców zatrudniających powyżej 50 pracowników liczne problemy zgłaszali pracodawcy poszukujący kandydatów na stanowiska specjalistów (45 proc. badanych).

W ramach badania Bilansu Kapitału Ludzkiego pracodawcy pytani byli również o czynniki utrudniające wzrost zatrudnienia w ich firmach. Wśród pracodawców na dolnośląskim rynku najczęściej wymieniane czynniki to: zbyt wysokie podatki (79 proc.) oraz niestabilna sytuacja gospodarcza (79 proc.). Trzecim najczęściej wymienianym powodem były wysokie pozapłacowe koszty pracy (76 proc.). Innym ważnym czynnikiem zgłaszanym przez około 60% pracodawców
z dolnośląskiego jest silna konkurencja na rynku. To utrudnienie zgłaszane było najczęściej przez pracodawców z branż handel, hotelarstwo, gastronomia oraz budownictwo i transport.

Bilans Kapitału Ludzkiego to unikatowy na skalę Polski i Europy monitoring rynku pracy. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim od 2010 roku systematycznie analizuje, jak zmienia się struktura i zapotrzebowanie na kompetencje na polskim rynku pracy. W trakcie pięciu edycji badań ankieterzy wysłuchają opinii 350 000 respondentów: pracodawców, pracowników, bezrobotnych, studentów, uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a także przedstawicieli instytucji szkoleniowych. Badacze przeanalizują również kierunki kształcenia szkół i uczelni oraz oferty edukacyjne instytucji szkoleniowych.

Badanie Bilans Kapitału Ludzkiego swoim zasięgiem obejmuje:
* ponad 16 000 pracodawców;
* ponad 17 900 osób w wieku produkcyjnym;
* ponad 8 000 bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy (I edycja);
* ponad 35 700 uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych (I i IV edycja);
* ponad 33 000 studentów (I i IV edycja);
* ponad 20 000 ofert pracy;
* ponad 4500 instytucji szkoleniowych.

Aby prezentować pełny obraz sytuacji na rynku pracy, w oparciu o System Informacji Oświatowej oraz dane GUS, w ramach badania BKL analizowane są również kierunki kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych oraz na uczelniach wyższych.

Informacje o projekcie oraz raportach zamieszczone zostały na stronie www.bkl.parp.gov.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę