8 cze '15

Program praktyk studenckich w administracji rządowej – informacje doty

I.Program praktyk studenckich w administracji rządowej – informacje dotyczące realizacji
Informacje ogólne
1. Zgodnie z zaleceniem Rady Ministrów praktyki będą organizowane w urzędach
Administracji rządowej oraz w jednostkach podległych i nadzorowanych przez
te urzędy począwszy od czerwca 2015 r. Informacje o możliwości odbywania praktyki
podawane są do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronach
internetowych urzędu/jednostki stronie internetowej www.oferty.praca.gov.pl.
2. Rządowy program praktyk dla studentów w administracji dotyczy wyłącznie obowiązkowych praktyk odbywanych zgodnie w tokiem studiów z programu kształcenia.
3. Praktykantem może być wyłącznie osoba będąca studentem i posiadająca ważną
legitymację studencką.
4. Studentów na praktyki objęte niniejszym programem kierują uczelnie.
5 Studenci za udział w praktykach objętych rządowym programem nie otrzymują
wynagrodzenia (placyki wynikające z programu kształcenia są obowiązkowe dla
studentów i stanowią niezbędny element umożliwiający potwierdzenie zdobycia
wykształcenia wyższego) .
6. Kierując studenta na praktykę uczelnia ma obowiązek zapewnienia, że student jest
ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków (ubezpieczającym może być,
zarówno uczelnia jak i student indywidualnie).
7. Realizacja praktyk odbywa się na podstawie programu praktyk wynikającego
Z programu kształcenia na danym kierunku studiów. Pogram praktyki przygotowuje
uczelnia kierując się ogłoszoną ofertą praktyki.
8. Praktyka powinna odbywać się na podstawie pisemnego porozumienia zawartego
pomiędzy uczelnią a urzędem/jednostką.
9. Udział studenta w praktykach możliwy będzie po uprzednim przesłaniu skierowania
studenta przez uczelnie do urzędu/jednostki na praktykę.
10. Na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów udostępnione zostaną wzory
dokumentów w tym porozumienia, skierowania do odbycia praktyki, formularza
oceny praktyk.

II Informacje Dotyczące Zgłoszeń na praktyki.
1. Informacje o możliwości odbywania praktyki podawane są do publicznej wiadomości
poprzez zamieszczenie na stronach internetowych urzędu/jednostki oraz na stronie
internetowej oferty.praca. gov.pl.
2. Urząd określi profil kandydata na praktyki, wskazując zakres praktykanta oraz
opis możliwych do uzyskania w trakcie praktyk umiejętności i kompetencji.
3. Przy kwalifikowaniu do odbycia praktyki uwzględnianie są następujące kryteria selekcji:. spełnianie wymogów dla odbycia praktyki na danym stanowisku pracy tj. w szczególności kierunku studiów adekwatnego do stanowiska pracy, o dodatkowe deklarowane umiejętności i doświadczenie, których posiadanie ułatwi realizację zadań na stanowisku pracy przez studenta, o dodatkowe, konieczne uprawnienia, których posiadanie jest wymagane na danym stanowisku pracy a które student może spełnić, o posiadanie przez urząd/jednostkę wieloletnich umów z uczelniami.
Kolejność zgłoszeń uczelni ma jedynie charakter pomocniczy.
Do wyłącznej decyzji urzędu/jednostki należy ewentualna dodatkowa selekcja (np. w postaci
rozmowy z kandydatem, rozmowy z przedstawicielem uczelni, zwrócenie się o dodatkowe
informacje i dokumenty).
4. Uczelnia chcąca skierować studentów na praktyki w urzędzie/jednostce (organizator
praktyk) zobowiązana będzie do przekazania organizatorowi praktyk skierowania
do odbycia praktyki _ indywidualnie dla każdego studenta
5. Załącznikiem do skierowania jest pogram praktyki – uczelnia ma obowiązek
przygotować, zwięzły program praktyki indywidualnie dla każdego studenta, w którym na podstawie efektów kształcenia wskazanych w programie kształcenia wyszczególnione będą te kompetencje, których uzyskanie przewidziane jest w ramach praktyk studenckich.

III Informacje dotyczące porozumienia w sprawie praktyk
1. W porozumieniu o warunkach odbywania praktyk strony (uczelnia i urząd/jednostka –
organizator praktyki) w szczególności ustalają :
– oznaczenie stron i osób reprezentujących,
– prawa i obowiązki stron porozumienia.
2 Wzór (propozycja) porozumienia zamieszczony zostanie na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (BIP KPRM).
3. Po zakończeniu praktyk uczelnia zobowiązana jest do oceny ich przebiegu i efektów
według wzoru proponowanego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów i zamieszonego na BIP KPRM.

Dodatkowe informacje o Programie znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (http://bip.kprm.gov.pl/kpr/praktyki-studenckie-w-a/3062,Praktyki-studenckie-w-administracji-rzadowej.html), a także na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (http://www.nauka.gov.pl/praktyki-w-administracji).


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę