20 lis '13

Szkoleniowa mapa Polski – Polacy i samokształcenie nie zawsze w parze

Ponad 1/3 Polaków podnosi swoje kompetencje zawodowe – pokazują ostatnie badania PARP Bilans Kapitału Ludzkiego. Niepokojący jest nadal fakt, że 64% z nas nie dokształca się. Jednym z powodów jest brak takiego wymogu ze strony pracodawców. Polskie przedsiębiorstwa posiadają ograniczoną wiedzę na temat swojego kapitału ludzkiego. Jak podaje PARP, tylko 29% firm dokonuje jakichkolwiek prób pomiaru kapitału ludzkiego, analizując koszty, bez odniesienia do efektów. Przeważająca większość nie postrzega zatem kapitału ludzkiego jako inwestycji, ale jedynie jako koszt, który należy kontrolować i ograniczać.

Polak się szkoli
W 2012 roku 36% Polaków w wieku 18-64 lata zadeklarowało, że podnosiło swoje kompetencje w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie. Największa grupa – blisko 30% dorosłych Polaków – uczestniczyła w kursach i szkoleniach, a także dokształcała się poprzez samokształcenie. 20% wybrała różnego rodzaju kursy, warsztaty, seminaria, konferencje, studia podyplomowe i staże.
Najchętniej uczestniczymy w szkoleniach obowiązkowych (BHP, przeciwpożarowe itp. ). Jeśli decydujemy się na szkolenia lub kursy nieobowiązkowe, zwykle są to zagadnienia z zakresu medycyny, pracy socjalnej, psychologii i pierwszej pomocy (nieco bardziej popularne wśród pracujących), a także budownictwa i przemysłu (bardziej popularne wśród bezrobotnych) oraz informatyki i obsługi komputerów.
Co drugiemu Polakowi udział w kursach czy szkoleniach finansują pracodawcy, a blisko połowa zajęć szkoleniowych odbywa się w miejscu pracy. Tylko 13% dorosłych Polaków inwestuje w podnoszenie kompetencji własne środki, w przypadku 7% osób jest to kwota 1000 zł rocznie. Obecna sytuacja na rynku pracy pokazuje, że świadomość wagi samokształcenia – czyli inwestowania we własny rozwój zawodowy – jest nadal niska. A to istotny czynnik, który może być rozpatrywany w trakcie rekrutacji, szczególnie na stanowiska specjalistyczne lub kierownicze. Pracodawcy szukają pracowników, którzy wniosą do organizacji doświadczenie i wiedzę oraz są otwarte i chętnie się uczą – podkreśla Małgorzata Majewska, ekspert monsterpolska.pl.
Swoje kompetencje chętniej podnoszą osoby dobrze wykształcone, młode lub w średnim wieku, mieszkańcy dużych miast, osoby pracujące na stanowiskach specjalistycznych, kierowniczych czy technicznych. Ich motywacją jest najczęściej chęć podniesienia kwalifikacji w obecnej pracy (65%) i wymóg ze strony pracodawcy (40%). Bez względu na sytuację zawodową i wykształcenie, kobiety częściej od mężczyzn deklarują udział w różnego rodzaju formach nieobowiązkowego dokształcenia. Zainteresowanie dodatkowymi formami kształcenia spada wraz z wiekiem. Tylko 9% osób po 50 roku życia dokształca się. A Ci, którym kursy czy szkolenia mogłyby znacząco pomóc, tj. osoby z niższym wykształceniem, nie są nimi praktycznie w ogóle zainteresowani.
Niepokojący jest fakt, że nadal ponad 64% dorosłych Polaków nie dokształca się w żaden sposób, a 37% dorosłych Polaków nigdy nie uczestniczyło w szkoleniach. Co więcej, aż 79% osób pracujących nie planuje szkolić się w następnym roku. 23% dorosłych Polaków którzy to planują – głównie zamierza uczyć się języków obcych. Pracownicy powinni postawić przede wszystkim na języki niszowe, jeśli chcą znacząco zwiększyć swoje szanse na rynku pracy – dodaje Małgorzata Majewska, ekspert monsterpolska.pl.

Nauka – szansa dla bezrobotnych
Wyniki III edycji badań BKL zrealizowanych w 2012 roku, potwierdzają, że pomimo trudnej sytuacji osób, które w ostatnich latach kończyły uczelnie wyższe, ich strategia związana ze zdobywaniem wyższego wykształcenia jest nadal słuszna. Najniższy poziom bezrobocia odnotowywany jest właśnie w grupie z wykształceniem wyższym (7%), podczas gdy w grupie osób z wykształceniem gimnazjalnym i zawodowym wyniósł odpowiednio 36% i 19%. Po raz kolejny wyniki BKL potwierdziły też, że wśród absolwentów z ostatnich pięciu lat z wyższym wykształceniem wskaźnik aktywności zawodowej jest najwyższy. Osoby z wyższym wykształceniem najwyżej oceniają swoje warunki pracy, pewność zatrudnienia, możliwość rozwoju i są najbardziej zadowolone z rodzaju wykonywanej pracy. Wyzwaniem dla polskiego rynku pracy będzie także mobilizowanie osób bezrobotnych czy z niskimi kwalifikacjami do ich podnoszenia, nie tylko w formie studiów wyższych – dodaje Małgorzata Majewska, ekspert monsterpolska.pl.

Kapitał ludzki nie do przecenienia
Sytuacja na rynku pracy wymaga mobilizacji obu stron. Pracownicy powinni zacząć traktować samokształcenie jako inwestycję w siebie i swój rozwój, a pracodawcy zrozumieć, że kapitał ludzki – pracownicy – to największy potencjał ich firmy – mówi Małgorzata Majewska, ekspert monsterpolska.pl.

20 listopada 2013 roku w ramach Wirtualnych Targów Pracy Monsterpolska.pl na platformie www.dnipracy.pl odbędzie się e-seminarium Cudze chwalicie – swego nie znacie? Co wiemy, a czego nie wiemy o kapitale ludzkim naszej firmy?, zorganizowane w ramach projektu PARP i SGH Kapitał ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa. Podczas panelu eksperci odpowiedzą na takie pytania jak to, dlaczego pracodawcy tak niechętnie angażują się w szkolenie swoich pracowników, jak można w firmie zwiększyć świadomość dot. korzyści wynikających z inwestycji w kapitał ludzki oraz jak ten kapitał mierzyć, aby można trafnie podejmować decyzje dot. rozwoju pracowników.

Pracownicy w trakcie targów mogą z kolei odwiedzić e-stoisko portalu Inwestycja w Kadry, gdzie można zapoznać się z największą w Polsce ofertą szkoleń komercyjnych i dofinansowanych z funduszy europejskich oraz porozmawiać o dodatkowych formach kształcenia z przedstawicielami Inwestycja w Kadry.

Link do seminarium:
https://event.on24.com/eventRegistration/EventLobbyServlet?target=registration.jsp&eventid=725123&sessionid=1&key=152D5345DC63DA18D23830D034B7BDD6&sourcepage=register


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę