16 sty '14

trendence Graduate Barometer Europe 2014

Informacje dotyczące badania ankietowego
Profil instytutu badawczego “trendence Institut”

“trendence Graduate Barometer Europe” jest coroczną ankietą inter-netową, która umożliwia studentom wyrażenie swojej opinii na tematy związane z karierą zawodową i edukacją.

Od momentu przeprowadzenia pierwszej edycji badania ankietowego w roku 2003, liczba studentów uczestniczących w badaniu stale wzra-sta – w zeszłym roku wzięło w nim udział ponad 320 000 studentów. To sprawia, że nasze przedsięwzięcie jest największym tego rodzaju w Europie. Ten sukces zawdzięczamy współpracy z ponad 1000 uczelni z 24 państw europejskich.

“trendence Graduate Barometer” umożliwia uczelniom i przedsiębior-com precyzyjne zapoznanie się z preferencjami i oczekiwaniami stu-dentów, co przełożyć się może na ułatwienie młodym ludziom stawia-nia pierwszych kroków na rynku pracy. Po zakończeniu badania stu-denci mogą porównać swoje wyniki ze średnią europejską oraz wygrać atrakcyjne nagrody.

Christine Dietzsch
Head of Partner Relations


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę