10 lut '09

VERBA VERITATIS

OGÓLNOPOLSKI KONKURS
VERBA VERITATIS
NA NAJLEPSZĄ PRACĘ Z ZAKRESU ETYKI BIZNESU

ORGANIZATORZY KONKURSU
Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce i Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie .

PATRON MERYTORYCZNY
Centrum Etyki Biznesu – jednostka wspólna Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk oraz Akademii
Leona Koźmińskiego w Warszawie.

ADRESACI KONKURSU
Konkurs skierowany jest do absolwentów studiów dyplomowych, podyplomowych i doktorskich państwowych
oraz niepaństwowych uczelni wyższych w całej Polsce. Zakres przedmiotowy zgłaszanych prac obejmuje
następujące grupy tematyczne: corporate governance; komunikacja społeczna (marketing społeczny, reklama
społeczna, itp.); stosowanie dobrych praktyk na rynku finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem rynku
consumer finance, w tym branży pożyczkowej, pośrednictwa kredytowego, finansowego, doradztwa finansowego,
planowania finansowego, bankowości, zarządzania wierzytelnościami, zarządzania informacją gospodarczą
i ubezpieczeń; społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR).

PRZEDMIOT KONKURSU
Do konkursu mogą zostać zgłoszone prace dyplomowe, podyplomowe, doktorskie obronione lub przyjęte do
obrony przez promotora i recenzenta w bieżącym roku akademickim oraz prace obronione nie wcześniej niż
do 2006 roku, które nie były dotychczas zgłaszane do konkursu.
Rekomendowane grupy tematyczne: społeczna odpowiedzialności biznesu (CSR); corporate governance;
komunikacja społeczna (marketing społeczny, reklama społeczna); stosowanie dobrych praktyk na rynku finansowym,
ze szczególnym uwzględnieniem rynku consumer finance, w tym branży pożyczkowej, pośrednictwa
kredytowego, finansowego, doradztwa finansowego, planowania finansowego, bankowości, ubezpieczeń,
zarządzania wierzytelnościami oraz zarządzania informacja gospodarczą.

ZGŁASZANIE PRAC NA KONKURS
Prace w formie drukowanej w jednym egzemplarzu oraz na nośniku elektronicznym (w formacie MS Word)
wraz z Kartą Zgłoszenia, opinią promotora i recenzentów oraz potwierdzoną przez uczelnie datą obrony, powinny
zostać nadesłane najpóźniej do dnia 30 czerwca 2009 roku na adres: Konferencja Przedsiębiorstw
Finansowych w Polsce, ul. Długie Pobrzeże 30, 80-888 Gdańsk, z dopiskiem na kopercie „VERBA VERITATIS”.

NAGRODY
Nagroda główna ufundowana została przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce o
wartości 5.000 PLN. Liczba nagród może ulec zmianie – w edycji 2008 roku przyznane zostały 4 nagrody, w
tym dla Promotora najlepszej pracy, na łączna wartość nagród ponad 15.000 PLN.


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę