13 maj '08

VERBA VERITATIS

III EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU

VERBA VERITATIS

NA NAJLEPSZĄ PRACĘ Z ZAKRESU ETYKI BIZNESU

ORGANIZATORZY KONKURSU
Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce i Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie zapraszają do udziału w III Edycji Ogólnopolskiego Konkursu na najlepszą pracę z etyki biznesu VERBA VERITATIS.

ADRESACI KONKURSU
Konkurs skierowany jest do absolwentów studiów dyplomowych, podyplomowych i doktorskich państwowych oraz niepaństwowych uczelni wyższych w całej Polsce.
Zakres przedmiotowy zgłaszanych prac obejmuje następujące grupy tematyczne: corporate governance; komunikacja społeczna (marketing społeczny, reklama społeczna, itp.); społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR); stosowanie dobrych praktyk na rynku finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem rynku consumer finance, w tym branży pożyczkowej, pośrednictwa kredytowego, finansowego, doradztwa finansowego, planowania finansowego, bankowości, zarządzania wierzytelnościami, zarządzania informacją gospodarczą i ubezpieczeń.

PRZEDMIOT KONKURSU
Do konkursu mogą zostać zgłoszone prace dyplomowe, podyplomowe, doktorskie obronione lub przyjęte do obrony przez promotora i recenzenta w bieżącym roku akademickim oraz prace obronione po roku 2000, które nie były dotychczas zgłaszane do konkursu.

ZGŁASZANIE PRAC NA KONKURS
Prace w formie drukowanej w jednym egzemplarzu oraz na nośniku elektronicznym (w formacie MS Word) wraz z Kartą Zgłoszenia, opinią promotora i recenzentów oraz potwierdzoną przez uczelnie datą obrony, powinny zostać nadesłane najpóźniej do dnia 30 czerwca 2008 roku na adres: Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, ul. Długie Pobrzeże 30, 80-888 Gdańsk, z dopiskiem na kopercie „VERBA VERITATIS”.

NAGRODY
Nagrodę główną, o wartości 5.000 PLN, dla Autora najlepszej pracy, ufundowała Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Fundatorem Nagrody dla Promotora najlepszej pracy, o wartości 5.000 PLN, został Fortis Bank Polska S.A. Nagrodę specjalną, w postaci komputera osobistego ufundowało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. W II Edycji Konkursu nagrody specjalne w formie pieniężnej były przyznawane przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. oraz Dom Finansowy QS Sp. z o.o.

PATRONAT MERYTORYCZNY
Centrum Etyki Biznesu – jednostka wspólna Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźminskiego w Warszawie.

PATRONAT HONOROWY
Komisja Nadzoru Finansowego, Federacja Konsumentów – najstarsza, działająca nieprzerwanie, organizacja konsumencka w Europie Centralnej i Wschodniej oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu – pierwsza i jedyna organizacja pozarządowa w Polsce, która w sposób kompleksowy zajmuje się koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu.

PATRONAT MEDIALNY
Gazeta Bankowa – tygodnik poświęcony finansom, bankom, ubezpieczeniom i samorządom oraz Kariera.com.pl – serwis internetowy prezentujący informacje na temat edukacji i praktyk zawodowych oraz zagadnień związanych z pracą i karierą.

Szczegółowe informacje zostały zamieszczone na stronie www.kpf.pl
Kontakt: konkurs@kpf.pl , tel.: 0 58 302 92 05


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę