10 kwi '14

VII edycja Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisters

Narodowy Bank Polski zaprasza do udziału w kolejnej edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych.

Celem Konkursu jest stymulowanie zainteresowania studentów uczelni polskich tematyką makroekonomii i finansów, a w szczególności polityki pieniężnej i rynków finansowych.

Do udziału w Konkursie zachęcamy autorów prac magisterskich obronionych na uczelniach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w ciągu roku kalendarzowego poprzedzającego datę ogłoszenia Konkursu, tj. w terminie między 01.01.2013 r. a 31.12.2013 r.

Zgłoszenia prac do Konkursu mogą dokonywać autorzy, a także uczelnie i promotorzy za zgodą autora.

Autorom najlepszych prac Kapituła przyznaje:
− pierwszą nagrodę, w formie Nagrody Prezesa NBP, w wysokości 15.000 zł,
− drugą nagrodę w wysokości 10.000 zł,
− trzecią nagrodę w wysokości 7.000 zł,
oraz dwa wyróżnienia w wysokości po 5.000 zł.

Prace można nadsyłać do 30 czerwca 2014 r. na adres:
Narodowy Bank Polski
Departament Edukacji i Wydawnictw
ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa
z dopiskiem Konkurs na pracę magisterską

O przyjęciu pracy do konkursu decyduje data stempla pocztowego.

Wskazówki techniczne:
Dla ułatwienia zakodowania pracy na CD prosimy nagrać plik w formacie .doc lub .rtf. Jeśli to możliwe, praca powinna być zapisana w jednym pliku. Jeśli natomiast pliki podzielone są na poszczególne rozdziały pracy, to prosimy je zapisać w jednym katalogu.
Opisy plików i katalogów powinny zawierać: imię/ inicjał i nazwisko oraz dopisek praca mgr. Płyta CD powinna być podpisana w następującym sposób: imię, nazwisko, praca magisterska i ew. tytuł.

Ogłoszenie wyników Konkursu i uroczystość wręczenia nagród planowane są na listopad 2014 r.

Kontakt:
Koordynator: Wioletta Kawczyńska
e-mail: wioletta.kawczynska@nbp.pl
tel. 22 185-44-61

Szczegóły na stronie: www.nbp.pl w zakładce Edukacja-Konkursy


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę