28 cze '16

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza nabór na stanowisko ds. kon

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie,
plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków
ogłasza nabór na stanowisko ds. kontroli wewnętrznej

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony do 31.12.2018 r. r., dalsze przedłużenie umowy w zależności od możliwości WUP w Krakowie.

Wymagania niezbędne:
• spełnianie wymogów kwalifikacyjnych określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008 roku
o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202 -j.t.),
• wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,
• co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego;
• znajomość podstaw metodyki i technik kontroli;
• znajomość podstawowych zagadnień prawnych, ekonomicznych, statystycznych i informatycznych;
• znajomość podstawowej struktury i treści przepisów prawa, w szczególności z zakresu finansów publicznych, rachunkowości budżetowej, zamówień publicznych;
• znajomość zagadnień z zakresu kontroli zarządczej;
• znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym samorządu województwa;
• wiedza na temat Programów Operacyjnych wdrażanych przez WUP;
• umiejętność poszukiwania informacji i interpretacji aktów prawnych;
• zdolność do czynności analitycznych i interpretacji informacji oraz przedstawiania wniosków;
• umiejętność samodzielnego działania, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji;
• umiejętność argumentowania własnego stanowiska;
• umiejętność logicznego rozumowania i formułowania myśli;
• przestrzeganie zasad etycznych, uczciwość i odporność na manipulację i wpływy;
• otwartość na podejmowanie się nowych zadań i szkolenia;
• komunikatywność;
• rzetelność i profesjonalizm w działaniu;
• skrupulatność, stanowczość;
• odporność na stres;
• dojrzałość i stabilność emocjonalna.

Wymagania dodatkowe:
• preferowane wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku ekonomia lub prawo;
• mile widziane studia podyplomowe z zakresu audytu i/lub kontroli wewnętrznej;
• mile widziane doświadczenie zawodowe w pracy związanej z przeprowadzaniem czynności kontrolnych;
• komunikatywnej znajomość języka obcego – preferowany język angielski;
• umiejętność dobrej obsługi pakietu MS Office, w tym bardzo dobrej obsługi programu Excel. komunikatywnej znajomości języka obcego – preferowany język angielski.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1) Współudział w przygotowywaniu Planu Kontroli.

2) Przeprowadzanie kontroli wewnętrznych zgodnie z Planem Kontroli, a także doraźnych
i sprawdzających:
 ustalenie rzeczywistego stanu faktycznego w badanym zakresie;
 dokonanie oceny, czy ustalony stan faktyczny odpowiada stanowi pożądanemu, wyznaczonemu przez odpowiednie przepisy oraz mierniki legalności, gospodarności, celowości i rzetelności;
 ustalenie osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości;
 sformułowanie wniosków zmierzających do usunięcia stwierdzonych niezgodności;
 dokumentowanie wyników kontroli.

3) Współudział w sporządzaniu sprawozdań z działalności kontroli wewnętrznej.
Wymagane dokumenty:
• podpisany własnoręcznie list motywacyjny uwzględniający nazwę stanowiska, o jakie ubiega się kandydat i na które prowadzony jest nabór;
• podpisane własnoręcznie curriculum vitae (CV);
• podpisany własnoręcznie oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej
o zatrudnienie (zgodnie z załączonym wzorem);
• podpisane własnoręcznie oświadczenia (zgodnie z załączonym wzorem);
• kserokopia dyplomu poświadczającego wykształcenie;
• kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzające wymagane w ogłoszeniu o naborze doświadczenie zawodowe, a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu – oświadczenie kandydata o zatrudnieniu wskazujące datę jego rozpoczęcia;
• kserokopia dokumentów (ukończone kursy, szkolenia, warsztaty i inne) potwierdzających posiadane umiejętności i kwalifikacje wymagane na stanowisku pracy;
• kserokopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej w przypadku obywateli, którzy mogą starać się o zatrudnienie w myśl art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych. Dokumenty przedkładane przez obywateli państw Unii Europejskiej lub innych państw winny być przetłumaczone na język polski.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

• w siedzibie WUP w Krakowie przy Placu Na Stawach 1 (na dzienniku podawczym- na parterze) lub,

• pocztą elektroniczną na adres kancelaria@wup-krakow.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego (zgodnie z Ustawą z dnia 18.09.2001 r. o podpisie elektronicznym – Dz.U. Nr 130 z 2001 r., poz. 1450 z późn. zmianami) lub,

• pocztą na adres korespondencyjny WUP: Plac Na Stawach 1. 30-107 Kraków
w terminie do dnia 4 lipca 2016 r. (liczy się data wpływu).

Aplikacje, które wpłyną do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu, w sposób inny niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane i są niezwłocznie niszczone.
Informacja o wyniku rekrutacji, będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej bip.malopolska.pl/wupwkrakowie oraz na tablicy informacyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Plac Na Stawach 1 – pokój nr 703.
Pozostałe informacje:

• informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: praca biurowa w siedzibie Urzędu. Budynek Urzędu wyposażony w podjazd i dwie windy dostosowane do wózków inwalidzkich o średniej szerokości siedzisk ( do 40 cm). Ciągi komunikacyjne na poszczególnych piętrach umożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Toaleta dla osób niepełnosprawnych dostępna jest na parterze budynku. W pomieszczeniach pracy wąskie przejścia i dojścia. Praca związana jest z samodzielnym dojazdem i wejściem na te


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę