18 mar '14

„Wsparcie absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy II” Projekt

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje projekt „Wsparcie absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy II”.

Jest to projekt systemowy, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z dwiema organizacjami (Fundacja Aktywnej Rehabilitacji, Fundacja Fuga Mundi, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji).
Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji realizuje projekt:
„Wsparcie absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy II”.

Jest to projekt, skierowany do osób z rzadko występującymi niepełnosprawnościami
i niepełnosprawnościami sprzężonymi, będącymi absolwentami szkół ponadgimnazjalnych, policealnych, oraz uczelni wyższych, pozostającymi bez zatrudnienia, dla których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, które w momencie przystąpienia do projektu nie mają ukończone 30 lat.

W przypadku niepełnosprawności sprzężonej kwalifikowalność BO do projektu będzie dokonywana na podstawie orzeczenia lub orzeczenia i zaświadczenia od lekarza o niepełnosprawności współwystępującej.

W ramach projektu wspierającego zatrudnienie proponujemy:
· Poradnictwo zawodowe indywidualne, grupowe – ustalenie indywidualnego planu działania w celu
przygotowania do wejścia na rynek pracy bądź podjęcia lub kontynuowania nauki.
· Poradnictwo psychologiczne indywidualne lub grupowe – podniesienie własnej samooceny,
kompetencji społecznych oraz sprawności funkcjonalnej
· Integracyjne wyjazdowe warsztaty aktywizacji społeczno-zawodowej. Podniesienie umiejętności
poruszania się na otwartym rynku pracy i poszukiwania zatrudnienia
· Szkolenia zawodowe
· Praktyki zawodowe – bezpłatne praktyki na danym stanowisku pracy – min 40 godzin
· Staże rehabilitacyjne – od 3 do 6 miesięcy w zależności od indywidualnych potrzeb BO i pracodawców
· Poradnictwo prawne
· Konsultacje „specjalistów niezależnego Życia”
· Pośrednictwo pracy – poszukiwanie miejsc zatrudnienia dopasowanych do możliwości zdrowotnych uczestników projektu.

Projekt jest również skierowany do osób z otoczenia ON.
· Warsztaty dla rodzin i opiekunów ON, wsparcie psychologiczne i prawne

Centrum Integracja Kraków
ul. Kapelanka 17
30-347 Kraków
tel.: 505 607 120
e-mail:krakow@integracja.org


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę