22 maj '24

XVI edycja Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP

XVI edycja Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP

Narodowy Bank Polski zaprasza absolwentów polskich uczelni do udziału w XVI edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych.

 

Założenia konkursowe:

Celem konkursu jest zwiększenie zainteresowania studentów polskich uczelni tematyką makroekonomii i finansów, w szczególności polityki pieniężnej oraz rynków finansowych.

W konkursie mogą wziąć udział autorzy prac magisterskich obronionych na uczelniach w Polsce w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Prace na konkurs mogą zgłaszać autorzy, a także – za ich zgodą – promotorzy prac lub uczelnie.

Nagrody:

Kapituła konkursu wybierze laureatów najlepszych prac magisterskich i przyzna następujące nagrody:

  • pierwsza nagroda w wysokości 15 000 zł,
  • druga nagroda w wysokości 10 000 zł,
  • trzecia nagroda w wysokości 7000 zł,
  • dwa wyróżnienia po 5000 zł.

Zasady nadsyłania prac:

Pracę konkursową wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesłać do 14 czerwca 2024 r. na adres:

Narodowy Bank Polski

Departament Edukacji i Wydawnictw

ul. Świętokrzyska 11/21,

00-919 Warszawa z dopiskiem: Konkurs na pracę magisterską.

O przyjęciu pracy na konkurs decyduje data stempla pocztowego.

Prosimy o przesłanie pracy w wersji elektronicznej, tzn. nagraną na płytę CD/DVD w formacie doc, docx lub rtf. O ile to możliwe, praca powinna być zapisana w jednym pliku. Jeśli rozdziały pracy są zapisane w oddzielnych plikach, prosimy umieścić je w jednym katalogu. Opisy plików i katalogów powinny zawierać: imię i nazwisko oraz dopisek: „praca mgr”. Płyta CD/DVD powinna być podpisana w następujący sposób: imię, nazwisko, praca magisterska.

Do pracy należy dołączyć kopię suplementu oraz odpis lub kopię dyplomu potwierdzającego nadanie tytułu magistra.

Ogłoszenie wyników: IV kwartał 2024 r.

Kontakt

e-mail: konkursy.DEW@nbp.pl
tel. 22 185 91 97


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę