10 paź '07

Zasady odbywania obowiązkowych praktyk studenckich

Zasady odbywania obowiązkowych praktyk studenckich dla studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie – dotyczy studiów I stopnia (licencjackich)

STUDENCI NIEPRACUJĄCY
Student jest zobowiązany do odbycia praktyki w liczbie godzin zgodnej z wytycznymi zawartymi w minimach programowych dla danego kierunku. Poniżej znajduje się tabelka informacyjna zawierająca ilość godzin obowiązkowej praktyki studenckiej

Kierunek Liczba godzin
Zarządzanie 240 h
Finanse i Rachunkowość 240 h
Socjologia 240 h
Informatyka 120 h

Należy pamiętać o uzupełnieniu w zakładzie pracy (czyli u praktykodawcy) strony 82 w indeksie. Wraz z indeksem oraz z zaświadczeniem odbycia praktyki należy zgłosić się do Dziekana właściwego dla swojego kierunku w celu zaliczenia praktyki lub złożyć indeks wraz z zaświadczeniem w Dziekanacie.

Zaświadczenie wydawane przez zakład pracy powinno zawierać: imię i nazwisko praktykanta, nr albumu, potwierdzenie odbycia praktyki z podaniem terminów i dokładną ilość godzin odbytej praktyki, krótki opis obowiązków. Oczywiście dokument musi być opieczętowany i podpisany przez kierownictwo zakładu pracy.

Biuro Karier WSZiB wystawia porozumienia o prowadzenie praktyk z podmiotami gospodarczymi i innymi podmiotami zewnętrznymi, w których studenci będą odbywać praktyki. W celu uzyskania takiego dokumentu należy napisać do Kierownika Biura Karier WSZiB – lic. Katarzyna Kuchta przez SUSZI (spis pracowników administracji). Podając następujące dane:

Nazwa miejsca praktyk (pełna nazwa!)
Dokładny adres miejsca praktyk (z kodem pocztowym!)
Dyrektor miejsca praktyk (imię i nazwisko)
Opiekun praktyki (imię i nazwisko – jeśli ta sama osoba co dyrektor to proszę to napisać)
Dokładny termin odbywania praktyki (od dnia do dnia) ? pamiętając o liczbie godzina obowiązującej praktyki na danym kierunku!
Gotowe porozumienie należy odebrać w Biurze Karier w godzinach pracy jednostki.

Zapraszam także do zapoznania się z ofertami praktyk znajdującymi się na stronie www.

STUDENCI PRACUJĄCY (różne formy zatrudnienia)
Należy uzupełnić w zakładzie pracy stronę 82 w indeksie. Wraz z indeksem oraz z zaświadczeniem o zatrudnieniu, trzeba zgłosić się do Dziekana właściwego dla swojego kierunku w celu zaliczenia praktyki lub złożyć indeks wraz z zaświadczeniem w Dziekanacie.

W sytuacjach wątpliwych co do miejsca odbywania praktyki lub zatrudnienia proszę o kierowanie konkretnych pytań do Dziekana Wydziału.

UWAGA!!! W związku z nowymi standardami kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów , studentów rozpoczynających naukę w październiku roku akademickiego 2007/2008 obowiązują inne wymiary godzinowe praktyk!

Finanse i Rachunkowość – 4 tygodnie – 160 h
Socjologia – 3 tygodnie – 120 h
Informatyka – 4 tygodnie – 160 h
Zarządzanie – 3 tygodnie 160 h


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę