26 mar '09

Zespół CRD Projekt Zarządzania Ryzykiem STAŻ

Zespół CRD Projekt Zarządzania Ryzykiem
II edycja
Projekt skierowany jest do studentów IV i V roku wyŜszych uczelni, bez względu
na profil nauki, zainteresowanych tematyką zarządzania ryzykiem.
W ramach staŜu zespół CRD oferuje grupie studentów moŜliwość współpracy
w procesie wdraŜania dyrektyw kapitałowych do polskiego systemu prawa.
Osoby wybrane do II edycji projektu zostaną zatrudnione w KNF w Warszawie
w okresie od września 2009 roku do czerwca 2010 roku w ramach staŜu zawodowego. Projekt rozpoczyna się tygodniowym szkoleniem wstępnym, podczas którego uczestnicy programu zapoznają się z podstawowymi zasadami funkcjonowania KNF (w szczególności projektu CRD) oraz rozpoczynają cykl szkolenia wewnętrznego, ekwiwalentu szkolenia dla doradców inwestycyjnych według międzynarodowego programu szkoleniowego. W trakcie staŜu, osoby uczestniczą w comiesięcznym szkoleniu technicznym z reguły jednodniowym. Natomiast w maju 2010 roku, wszyscy staŜyści podchodzą do wewnętrznego egzaminu weryfikującego wiedzę w zakresie wiedzy wymaganej do egzaminu doradztwa inwestycyjnego CFA – poziom podstawowy.
Podczas całego projektu, poszczególni uczestnicy podlegają ocenie merytorycznej
właściwej dla pracowników KNF oraz pomocy ze strony mentora. Mentora wyznacza zespół CRD spośród pracowników posiadających długoletnie doświadczenie zawodowe lub naukowe.

Opinie o staŜu:

I grupa programu staŜowego

Piotr
Absolwent Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego – Szkoła Nauk Ścisłych,
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
Absolwent Wydziału Ekonomii i Zarządzania, WyŜszej Szkoły Handlu i Prawa im
Ryszarda Łazarskiego
„StaŜ w Komisji Nadzoru Finansowego to przede wszystkim wielka szansa dla ludzi młodych i ambitnych.”

Marcin
Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Kierunek Ekonomia
„Decyzja o udziale w programie staŜowym KNF była decyzją właściwą i nie zamieniłbym jej na Ŝadną inną.”

Krzysztof
Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu,
Kierunek: Informatyka i Ekonometria
„Wraz z pozostałymi 7 staŜystami, a takŜe stałymi pracownikami KNF stworzyliśmy zgrany
zespół.”

Bartosz
V rok, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu,
Informatyka i ekonometria, Cybernetyka ekonomiczna
„Okres spędzony nad projektem CRD, choć wymagał ode mnie duŜego poświęcenia, moŜe okazać się najlepszą inwestycją w Ŝyciu.”

Jeśli jesteś młody, ambitny i nie boisz się cięŜkiej pracy, ta oferta skierowana jest
właśnie do Ciebie! Termin składania zgłoszeń upływa 20 kwietnia 2009 roku, więc nie
zwlekaj i prześlij do nas swoja aplikację!
CV i list motywacyjny prosimy przesłać do dnia 20 kwietnia 2009 roku na adres:
rekrutacja@knf.gov.pl
z dopiskiem w tytule maila: R_CRD/09


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę