Informatyk

  • Praca
  • Kraków

Strona Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

1. Oczekujemy od kandydata:

a)      wykształcenia co najmniej średniego;

b)      znajomość zagadnień związanych z:

–        obsługą i administracją systemów informatycznych;

–        bezpieczeństwem systemów informatycznych;

–        diagnostyką sprzętu komputerowego;

–        obsługą  i administracją baz danych, stron internetowych;

–        oprogramowaniem biurowym

–        bazami danych – MySQL, MS SQL

–        komunikatywnej znajomości języka angielskiego

–        dobrej organizacji pracy, rzetelności, odpowiedzialności i terminowości.

–        w okresie od poniedziałku do piątku codziennej obecności w siedzibie Zleceniodawcy.

2. Zadania przewidywane do realizacji w ramach zawartej umowy zlecenie to m.in.:

1)        Sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem i rozwojem infrastruktury teleinformatycznej MCP, w szczególności poprzez:

a)        administrowanie systemami i zarządzanie serwerami, systemami operacyjnymi, oraz stacjami roboczymi w sieci komputerowej,

b)        nadzór nad poprawnym działaniem sieci komputerowej;

c)        zarządzanie kontami poczty elektronicznej;

d)        zarządzanie uprawnieniami dostępu do systemów informatycznych, prowadzenie rejestrów  przyznanych uprawnień;

e)        instalację, konfigurację, aktualizację, nadzór nad pracami serwisowymi oprogramowania i sprzętu komputerowego użytkowanego przez pracowników Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości;

f)         wykonywanie i zarządzanie kopiami zapasowymi;

2)      Zapewnienie obsługi informatycznej dla pracowników, w szczególności poprzez:

a)        szkolenie użytkowników w zakresie korzystania z  systemów informatycznych;

b)        bieżącą pomoc w zakresie korzystania z urządzeń i systemów informatycznych.

3. Wymagane dokumenty:

1)   Wniosek o zatrudnienie wraz z CV

2)   kopie dokumentów poświadczających wymagane wykształcenie, i doświadczenie zawodowe;

3)   kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

4)   klauzula RODO podpisana własnoręcznie.

 

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości przy ul. Jasnogórskiej 11, Sekretariat (II piętro) lub pocztą na adres korespondencyjny Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości: 31-358 Kraków, ul. Jasnogórska 11 z dopiskiem: „Dotyczy naboru dla kandydatów do realizacji zadań w ramach umowy zlecenia w zakresie zadań informatycznych” w terminie do dnia 11.02.2020 r. /decyduje data wpływu/.
Dokumenty, które wpłyną do Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

W kwestii ewentualnych pytań merytorycznych należy kontaktować się z Pawłem Pawłowskim pod nr tel. 12 21 14 643.

Ogłoszenie o naborze wraz z załącznikami może zostać udostępnione w sposób alternatywny, tj. zostanie odczytane. W tym celu prosimy o kontakt telefoniczny z Zespołem ds. Kadr pod nr tel. 12 376 91 13.

Prosimy o przesłanie CV na adres:

aplikacje@wszib.edu.pl

z tematem: nr ref: WSZiB/21/p/2020

Aby aplikować, prześlij swoje dane e-mailem na aplikacje@wszib.edu.pl


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę