7 sty '21

Konkurs na staż urzędniczy!

Konkurs na staż urzędniczy!
Prokurator Regionalny w Krakowie

ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Regionalnej
w Krakowie z przeznaczeniem na stanowisko:

Staż urzędniczy- Informatyk

Miejsce pracy: Kraków

Ilość etatów: 1,0 etat

Przewidywany termin obsadzenia stanowiskastyczeń/luty 2021 roku

 Wymagania obligatoryjne:

 • spełnienie warunków określonych w art. 2 pkt 1- 4 ustawy o pracownikach sądów i prokuratury (j.t. Dz. U. 2018 poz. 577), a nadto:
  • wykształcenie wyższe: studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia,
  • lub jednolite studia magisterskie, na kierunku związanym z kształceniem w zakresie informatyki,
  • bardzo dobra znajomość budowy i architektury komputerów PC,
  • aplikacji pakietu MS Office (w tym bardzo dobra Word-a i Excel-a),
  • protokołów TCP/IP dla sieci lokalnych (urządzenia aktywne, konfiguracja drukarek sieciowych i innych urządzeń sieciowych),
  • systemów operacyjnych Windows dla stacji roboczej i serwera,
  • serwera MS SQL w zakresie podstawowego administrowania.

Dodatkowe pożądane cechy i umiejętności:

 • doświadczenie zawodowe w administrowaniu siecią komputerową (minimum 20 komputerów i serwer Windows),
 • znajomość Microsoft Exchange Serwer,
 • znajomość organizacji i funkcjonowania prokuratury oraz metod i techniki biurowej,
 • znajomość zagadnień bezpieczeństwa przy przetwarzaniu danych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność,
 • dyspozycyjność w rozumieniu możliwości wykonywania obowiązków służbowych w godzinach nadliczbowych,
 • odporność na stres.

Podstawowe obowiązki:

 • instalacja i konserwacja sprzętu komputerowego i oprogramowania,
 • bieżące wsparcie dla użytkowników sprzętu komputerowego,
 • informatyczna obsługa wideokonferencji,
 • w przyszłości – administrowanie systemem informatycznym.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o dopuszczenie do konkursu,
 • kwestionariusz osobowy według załączonego wzoru,
 • życiorys,
 • urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych kierunkowych informatycznych co najmniej I stopnia
 • oświadczenia własnoręcznie podpisane przez kandydata o:
  • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • niekaralności   za przestępstwo   lub   przestępstwo skarbowe,
  • nie prowadzeniu wobec swojej osoby postępowania o przestępstw ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby konkursu wraz z klauzulą informacyjną (wg załączonego wzoru);

Inne informacje:

 • Przewidywana wysokość wynagrodzenia zasadniczego na stanowisku stażysty (docelowo informatyka) – zgodnie z treścią rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników   sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz.U. 2017 poz. 485, z poźn.zm.).
 • Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę (decyduje data doręczenia lub data stempla pocztowego). Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
 • Kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów konkursu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu ich przeprowadzenia poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Prokuratury Regionalnej w Krakowie oraz w jej siedzibie na tablicy ogłoszeń, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia kolejnego etapu konkursu.
 • Kandydaci, którzy nie spełnią warunków formalnych bądź nie zostaną zakwalifikowani
  do kolejnych etapów konkursu proszeni są o odbiór osobisty oryginałów dołączonych do złożonej w toku rekrutacji dokumentacji.
 • Prokuratura Regionalna w Krakowie nie osiąga wskaźnika 6% zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w związku z tym, stosownie do art. 3b ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1915) pierwszeństwo w zatrudnieniu przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile spełnia wymagania na dane stanowisko. Jednocześnie przyjęta została zasada, że pierwszeństwo osoby niepełnosprawnej do zatrudnienia brane jest pod uwagę w przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej liczby punktów. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne, z tym że w trzypiętrowym budynku Prokuratury Regionalnej w Krakowie przy ul. Cystersów 18 nie ma windy.

 

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 15 stycznia 2021 r.
(dla aplikacji przesyłanych pocztą liczy się data stempla pocztowego)

 • wymagane dokumenty należy składać osobiście w Dzienniku Podawczym Prokuratury Regionalnej w Krakowie, ul. Cystersów 18 lub przesłać pocztą na adres:
Prokuratura Regionalna
w Krakowie
31 – 553 Kraków
ul. Cystersów 18
 • dokumenty, które zostaną złożone do Prokuratury lub zostaną nadane u operatorów pocztowych po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,
 • kontakt telefoniczny: (012) 294 – 27 – 00 w. 162 lub w.112.

Formularze do pobrania znajdują się na stronie BIP Prokuratury Regionalnej w Krakowie.

Konkurs składa się z trzech etapów:

I etap – powołana przez Prokuratora Regionalnego w Krakowie Komisja Konkursowa dokonuje oceny czy zgłoszenia kandydatów spełniają wymogi formalne, jak również czy zgłoszenia zostały złożone w wyżej wymienionym terminie.

II etap – sprawdzian umiejętności w formie testu obejmującego 20 pytań jednokrotnego wyboru mającego na celu sprawdzenie znajomości zagadnień informatycznych (test trwa 30 min.).

III etap – rozmowa kwalifikacyjna, podczas której Komisja Konkursowa w szczególności ocenia umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku, którego konkurs dotyczy.

Więcej informacji tutaj: Staż urzędniczy – informatyk


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę